Політологія

Код модуля: 
КП_6013_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60, кредитів ЄКТС: 2, аудиторні години: 24, лекції: 8, семінари: 16.
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: формування цілісного уявлення про політичну систему суспільства, її структуру, основні інститути та функції; розуміння сутності держави як політичної форми організації суспільства та базового елементу політичної системи. Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості і культури. У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: сутність основних понять, категорій, термінів, концепцій політології; класифікацію, загальну характеристику, специфіку діяльності та функціонування суб"єктів політики; особливості, структуру, функції політичної системи; суть, особливості, ознаки, функції держави, як основного інституту політичної системи; суть поняття форма держави; сутність, особливості та різносиди форм державного правління; політичних режимів, державно-територіального устрою; систему державного правління в Україні; основні напрямки зовнішньої політики України;
 • вміти: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці при оцінці та аналізі державних та світових суспільно-політичних процесів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: історія України.
 • Кореквізит: філософія.
Зміст навчального модуля: 
Політика і наука про політику: Політика як суспільне явище. Теоретичні підходи до визначення політики. Предмет, функції та методи політичної гауки. Суб"єкти політики: суть, класифікація та форми взаємодії. Політична влада і політична система: Поняття, ознаки, джерела, ресурси, функції політичної влади. Легітимність політичної влади. Типи легітимності. Форми і типи політичної влади. Фактори ефективності політичної влади. Політична система суспільства: особливості, структура, функції та типи. Особливості політичної системи України. Політичний процес та особистість у політиці: Політичний процес: сутність та різновиди. Політична діяльність: рівні, напрями та форми. Політичні технології: поняття та класифікація. Технології прийняття та впровадження політичних рішень. Процес політичної соціалізації: суть, етапи, агенти. Політична участь та її форми. Причини та види політичної бездіяльності. Інститут політичного лідерства. Політичні еліти як суб"єкти політики. Політичні партії, партійні та виборчі системи :Сутність, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій. Політична партія та суспільно-політичний рух: порівняльна характеристика. Типологія партійних систем у сучасному світі. Становлення і розвиток багатопартійної системи в Україні. Демократичні принципи сучасних виборів. Типологія та особливості основних виборчих систем. Переваги та недоліки мажоритарної, пропорційної, змішаної виборчих систем. Еволюція виборчої системи України. Держава і громадянське суспільство (Теорії походження, парадигми держави. Держава як інститут політичної системи суспільства: сутність, ознаки, функції, структура. Форма держави. Державно-територіальний устрій. Форми державного правління. Сутність та різновиди монархічної форми правління. Різновиди республіканської форми правління. Правова держава: сутність, принципи та шляхи формування. Основні засади громадянського суспільства.Становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні. Політичні режими : Демократія та демократичні політичні режими. Поняття демократії.Античне й сучасне розуміння демократії. Принципи та організаційні форми демократії. Сучасні концепції демократії. Демократія як політичний режим та його головні ознаки.Недемократичні політичні режими та їх типологія. Фашизм і комунізм як різновиди тоталітаризму. Основні ознаки тоталітарного режиму. Сутність, особливості авторитаризму та різноманітність його форм. Система державного правління в Україні :Українська незалежна держава як результат політичного самовизначення українського народу. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні. Структура та повноваження Верховної Ради України. Конституційний статус Президента України. Кабінет Міністрів України: процедура формування та повноваження. Судова влада. Повноваження Конституційного суду України. Система стримувань і противаг у структурі владної "горизонталі"особливості системи місцевого самоврядування в Україні.Зовнішня політика держави та міжнародні відносини: Зовнішня політика держави на національний інтерес. Міжнародні відносини: сутність, види, принципи та суб"єкти. Фактори (параметри) сили в міжнародній політиці.Причини та типологія міжнародних конфліктів; Проблема їх врегулювання. Україна в системі міжнародних відносин.Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої політики України. Головні сфери зовнішньополітичної діяльності України.
Рекомендована література: 
 1. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. — 7-ме вид,, переробл і доп. — К.: Знання. 2008. — 415 с.
 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. — Львів: Новий світ - 2000, 2002. — 344 с.
 3. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 664 с.
 4. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. — Серія «Дистанційне навчання». — № 28. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 360 с.
 5. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 704 с.
 6. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. — К. : Вид. центр «Академія», 2001. — 528 с.
 7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. — К.: Либідь, 2002. — 576 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль:(60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська