Політологія

Код модуля: 
КП_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин: — 72; кредитів ЄКТС: — 2, аудиторні години: — 32, лекції: — 16, семінари: — 16
Результати навчання: 
 • знати: сутність основних понять, категорій, термінів, концепцій політології; класифікацію, загальну характеристику, специфіку діяльності та функціонування суб’єктів політики; особливості, структуру, функції політичної системи; суть, особливості, ознаки, функції держави, як основного інституту політичної системи; суть поняття форма держави; сутність, особливості та різновиди форм державного правління; політичних режимів, державно-територіального устрою; систему державного правління в Україні; основні напрямки зовнішньої політики України;
 • вміти: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці при оцінці та аналізі державних та світових суспільно-політичних процесів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • історія України;
кореквізити:
 • філософія.
Зміст навчального модуля: 
Політика і наука про політику. Політична влада і політична система. Політичний процес та особистість у політиці. Політичні партії, партійні та виборчі системи. Держава і громадянське суспільство. Політичні режими. Система державного правління в Україні. Зовнішня політика держави та міжнародні відносини.
Рекомендована література: 
 1. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. — 7-ме вид,, переробл і доп. — К.: Знання. 2008. — 415.
 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. — Львів: «Новий світ-2000», 2002. — 344 с.
 3. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Ельга, Ніка — Центр, 2003. — 664 с.
 4. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. — Серія «Дистанційне навчання». — № 28. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 360 с.
 5. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 704 с.
 6. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. — К. : Вид. центр «Академія», 2001. — 528 с.
 7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. — К.: Либідь, 2002. — 576 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль: (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська