Політологічна теорія держави

Код модуля: 
КП_6020_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60, (Кредитів ЄКТС: 2; аудиторні години: 24, лекції: 8, семінари: 16)
Результати навчання: 
 • знати: сутність держави як політичної форми організації суспільства та важливого інституту політичної системи суспільства; теорії походження, парадигми держави; ознаки, функції держави та її структуру; форму держави та складові які її визначають; різновиди держав; особливості, принципи правової держави та шляхи її формування; сутність та різновиди форм державного правління, державно-територіального устрою, типи політичних режимів і їх ознаки; сутність, зміст, ознаки, особливості державної влади, її типи, форми, фактори ефективності; роль політичних партій в сучасних державах; різновиди партійних та виборчих систем в країнах з різними типами політичного режиму; особливості системи державного правління в Україні; сутність держави як суб’єкта міжнародних відносин, типи зовнішньої політики держав; специфіку здійснення політичних процесів в сучасних державах; особливості функціонування інституту політичного лідерства; формування ідеї державності в політичній думці України.
 • вміти: охарактеризувати державу як основний інститут політичної системи та політичну форму організації суспільства; застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі специфіки організації та здійснення влади в сучасних державах; аналізувати сучасні державні та світові суспільно-політичні процеси; визначати ефективність державної влади; аналізувати та порівнювати форми державного правління, державно-територіального устрою; визначати та давати характеристику особливостям політичного режиму в сучасних державах; оцінювати рівень демократичності політичного режиму; давати оцінку діяльності та функціонування різних суб’єктів політики в сучасних державах; описати особливості політичної системи України та специфіку функціонування державних і недержавних інститутів; охарактеризувати особливості системи державного правління в Україні; визначати роль та місце держав в системі міжнародних відносин, давати характеристику особливостям зовнішньої політики держав, визначати позиції України на міжнародній арені.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Історія України
кореквізити:
 • Філософія
Зміст навчального модуля: 
 • Політика і політична система суспільства
Сутність політики та теоретичні підходи до її визначення. Суб’єкти політики в сучасних державах, їх класифікація та форми взаємодії. Політична система суспільства: суть, особливості, структура, функції, типи. Держава як основний інститут політичної системи. Політична влада як центральний елемент політичної системи. Суть, природа особливості політичної влади. Державна влада як вища організаційна форма влади політичної. Ознаки державної влади. Особливості організації владних відносин у державі. Джерела та ресурси влади. Форми і типи влади. Легітимність влади та типи легітимності. Особистість у політичному процесі в сучасних державах Процес політичної соціалізації: суть, етапи, моделі, агенти. Політична участь та бездіяльність громадян. Різновиди політичної участі. Політичне лідерство.
 • Політичні еліти.
Держава як політична форма організації суспільства Сутність держави. Теорії походження держави. Ознаки, прерогативи та функції держави. Державний суверенітет. Структура держави. Парадигми держави за Х.Карраседо. Правова держава: суть, принципи та шляхи формування. Громадянське суспільство: теоретичні підходи до визначення категорії, концепції, ознаки, функції, структура, інститути, механізми взаємодії із державою в умовах різних політичних режимів.
 • Форма держави.
Форми державного правління.Форма державного правління як визначальна характеристика форми держави. Сутність поняття «форма державного правління». Монархічна форма державного правління: суть, ознаки, різновиди. Принцип республіканізму. Республіканська форма державного правління: ознаки та різновиди. Державно-територіальний устрій. Державно-територіальний устрій як політологічна категорія. Характеристика, ознаки, різновиди унітарних держав. Складні держави: федерації, конфедерації, імперії їх ознаки та особливості. Державно-територіальний устрій України.
 • Політичні режими
Поняття політичного режиму. Типологія політичних режимів (демократичні і недемократичні). Теоретичні засади демократії. Античне та сучасне розуміння демократії. Еволюція уявлень про демократію. Принципи, концепції демократії. Демократія як політичний режим та його головні ознаки. Різновиди недемократичних політичних режимів. Тоталітаризм та його форми. Ознаки тоталітарних режимів. Авторитарний режим: суть ознаки, особливості. Різновиди авторитаризму. Трансформація недемократичних режимів та перехід до демократії.
 • Держава як суб’єкт міжнародних відносин
Держава в системі міжнародних відносин. Зовнішня політика держави та її типи. Національний інтерес держави. Міжнародні відносини: сутність, види, принципи та суб’єкти. Національна держава як суб’єкт міжнародних відносин. Міжнародні конфлікти: причини, типологія, проблеми врегулювання. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої політики України.
 • Система державного правління в Україні
Процес становлення української незалежної держави. Конституційна реформа 8 грудня 2004р. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні. Структура та повноваження Верховної Ради України. Конституційний статус Президента України Кабінет Міністрів України: процедура формування та повноваження. Судова влада. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні.
 • Політичні партії, партійні та виборчі системи у сучасних державах.
Сутність, передумови виникнення, ознаки, функції політичних партій. Типологія політичних партій. Партійна система: суть та різновиди. Партійна система сучасної України.
 • Вибори як базовий атрибут демократії.
Демократичні принципи сучасних виборів. Типологія виборчих систем. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи: суть, переваги та недоліки. Еволюція виборчої система сучасної України.
Рекомендована література: 
 1. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. — 7-ме вид., переробл і доп. — К.: Знання. 2008. — 415.
 2. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії та наукові концепції): навч. посібник / за ред. О.В.Зайчука, Н.М. Оніщенко. — К., Юрінком Інтер, 2008. — 400с.
 3. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. — К.: Атіка, 2005. — 592 с.
 4. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров. — К.: Знання, 2006. — 215с.
 5. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. — 2-е вид., перероб. та доп.—К.: Ельга, Ніка — Центр, 2003. — 664 с.
 6. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 704 с.
 7. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. — К. : Вид. центр «Академія», 2001. — 528 с.
 8. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. — Львів, 2004.
 9. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. — К.: «ТАНДЕМ», 1996. — 240 с.
 10. Шаповал В. Державний лад країн світу. — К., 1999.
 11. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. — К.: Либідь, 2002. — 576 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль:(60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська