Полімерне матеріалознавство

Код модуля: 
ХТПП_6015_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 510; аудиторні години — 240; в т.ч. лекції — 64 год., практичні заняття — 32 год.; лабораторні заняття — 144 год.; кількість кредитів ЄКТС — 17
Лектори: 
проф. Скорохода В.Й.
Результати навчання: 
  • знання основних представників полімерів і пластичних мас; особливостей технології одержання промислових полімерів; властивості полімерів;
  • вміння вибирати полімери з комплексом необхідних властивостей,
  • обгрунтовано вибирати метод синтезу полімерів,
  • проводити аналіз та ідентифікацію полімерів і пластмас
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
хімія високомолекулярних сполук, органічна хімія, загальна хімічна технологія
Зміст навчального модуля: 
Мета і задачі дисципліни. Класифікація полімерів. Виробництво, властивості та застосування поліолефінів. Полістирол та його похідні. Полівінілхлорид та пластичні маси на його основі. Поліакрилати та поліметакрилати. Полімерні спири та їх похідні. Поліформальдегід. Способи зміни властивостей пластичних мас за допомогою додатків. Пластмаси на основі поліконденсаційних полімерів. Поліуретани. Етери та естери целюлози та платичні маси на їх основі.
Рекомендована література: 
  1. Технология пластических масс /под ред. В.В.Коршака. Изд.3-е перер.и допол.-М.: Химия, 1986, 560 с.,ил.
  2. Брацыхин Е.А., Шульгина Э.С. Технология пластических масс: Учебное пособие.3-е изд.,прераб. и доп. —Л.: Химия, 1982.-328 с., ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамени
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Технологія переробки полімерів