Пленер

Код модуля: 
ДОА_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
доц., к.мист. Юрченко І.А.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модулю студент повинен: вміти працювати на вільному повітрі, передаючи в ескізі, картині все багатство змін кольору, зумовлених дією сонячного світла і атмосфери.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Живопис; рисунок
Зміст навчального модуля: 
Знання з основних технік відображення об’єктів при природному світлі і у природніх умовах. Основні термінологічні поняття. Особливості використання різних матеріалів для відтворення необхідного настрою у зображенні пейзажів та архітектурних об’єктів, зокрема деталей.
Рекомендована література: 
  1. Соколов-Ремизов С. Н. Чжихуа — живопись пальцем — как отражение ряда черт китайского менталитета // Искусство Востока. Художественная форма и традиция.. Сб. статей. — СПб: 2004. — С. 237–271.
  2. Замечательные полотна. Сборник. Художник РСФСР, 1962 г.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль – диференційований залік
Мова навчання: 
українська