Пластанатомія та антропометрія

Код модуля: 
ДОА_6068_С01
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 4), аудиторних годин — 48.
Лектори: 
ст. викладач Мільчевич С. І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати будову кістяка та м’язового корсету людини, основи біомеханіки людського тіла, антропометричні особливості вікових, професійних груп людей;
 • вміти проводити анатомічний аналіз та антропометричні вимірювання людського тіла;
 • вміти аналізувати передпроектну ситуацію з точки зору анатомії, моторики та антропометричних параметрів людини.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Ергономіка, Методика дизайн-проектування.
Зміст навчального модуля: 
Анатомія кістяка людини; анатомія м’язового корсету людини; людське тіло як біомеханічний об’єкт; антропометрія вікових, статевих та професійних груп; методика проведення антропометричних вимірювань; вплив анатомічних та антропометричних факторів на дизайн-проектування .
Рекомендована література: 
 1. Барчаї Й. Анатомия для художников — Будапешт: Корвина, 1982. — 346 с.
 2. Сегеда С. Антропологія — К.: Либідь, 2009. — 424 с.
 3. Бунак В. Антропометрия: Практ. курс — М.: [б.в.], 1981. — 67 с.
 4. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології — К.: Либідь, 1995. — 146 с.
 5. Рогинский Я. Левин М. Основы антропологии— М.: Знание, 1979. — 97 с.
 6. Bammes G. Wir zeichnen den Menschen — Berlin: Volkseigener Verlag, 1989.— 243 S.
 7. Bammes G. Sehen und Verstehen — Berlin: Volkseigener Verlag, 1985. — 267 S.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури.
 • Підсумковий контроль (80%), диференційований залік: графічна частина проекту — 40%, макет — 20%, пояснююча записка — 20%.
Мова навчання: 
українська