Планування, управління та організація дорожньо-будівельного виробництва

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 105 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 3,5 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Терлига В. С.
Результати навчання: 
Вивчення методик та набуття навичок прийняття оптимальних рішень в галузі організації, календарного планування і оперативного управління будівництвом, ремонтом та експлуатацією автомобільних доріг та аеродромів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів»,
  • «Аеродроми»,
  • «Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів».
Зміст навчального модуля: 
Сутність, завдання і основні принципи управління дорожньо-будівельним виробництвом. Структура управління дорожнім господарством. Функції, організаційні форми управління, та методи управління дорожнім господарством. Вдосконалювання організації системи управління. Зміст і мета календарного планування будівельних робіт. Способи і моделі календарного планування. Оптимізація календарних планів будівництва та експлуатації автомобільних доріг. Особливості календарного планування в різних умовах виконання робіт. Сутність і мета планування робіт. Техніко-економічне та оперативно-виробниче планування будівництва автомобільних доріг. Показники і методи оцінки якості продукції, робіт і об’єктів в дорожньому будівництві. Стандартизація і метрологічне забезпечення контролю якості продукції. Основні поняття сіткового планування у дорожньо-будівельному виробництві. Основи оптимізації та зміст системного аналізу. Застосування теорії ймовірності в дорожньому виробництві. Застосування методів лінійного програмування.
Рекомендована література: 
  1. Золотар І. А. Математичні методи в дорожньому будівництві. «Транспорт», 2004.
  2. Кіяшко І.В., Стороженко М. С., Зінченко В. М., Прусенко Є.Д. Дорожнє виробництво. Організація, планування та управління. Харків, 2003.
  3. Дубровін Є. Н. та ін. Організація будівництва і експлуатації міських вулиць. «Вища школа», 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20 балів.
  • Контрольний захід (екзамен) — 80 балів, підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська, російська