Планування міст і транспорт (розділ Транспорт)

Код модуля: 
АШ_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год.: лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 4 кредити ЕСTS.
Лектори: 
ст. викладач Стечишин С. М.
Результати навчання: 
Ознайомлення з основними видами транспорту та їх технічним оснащенням. Надання базових знань з основ транспортної системи та шляхів сполучення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Інженерна геодезія», «Екологія», «Вступ до будівельної справи».
Зміст навчального модуля: 
Значення транспорту і основи транспортного процесу. Склад і характеристика транспортної системи. Основні показники роботи транспорту. Залізничний транспорт та його розвиток. Основні елементи технічного оснащення залізничного транспорту. Конструктивне вирішення верхобудови залізниць. Автомобільний транспорт та його значення. Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту. Автотранспортні підприємства. Автомобільні дороги, вимоги до них, класифікація. Морський та річковий транспорт. Основні елементи технічного оснащення морського та річкового транспорту. Навігаційні та експлуатаційні якості суден. Різновиди водних шляхів. Розвиток повітряного транспорту. Парк повітряних літальних апаратів. Аеропорти та аеродроми. Основні елементи польоту літака. Різновиди міського транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів. Класифікація промислового транспорту. Автомобільні дороги промислових підприємств. Сільськогосподарський транспорт. Кар’єрний транспорт. Трубопровідний транспорт і шляхи підвищення продуктивності його роботи. Специфічні види транспорту та можливі сфери їх використання.
Рекомендована література: 
  1. Аксенов И. Я. Единая транспортная система: Учебник для вузов / М.: Высшая школа, 1991. — 383 с.
  2. Аксенов И. Я. Транспорт: История, современность, перспективы, проблемы / М.: Наука, 1985. — 176 с.
  3. Афанасьев Л. Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевозки: Учебник для вузов / М.: Транспорт, 1984. — 333 с.
  4. Пащенко Ю. Є., Давиденко А. М., Чернюк Л. Г. Перспективи розвитку транспортного комплексу. — К.: Либідь, 1998. — 40 с.
  5. Транспортный комплекс Украины: Економика, организация, развитие. Сб. научн. Трудов / Под ред. Цветова Ю. М. — К.: ИКТП-Центр, 1995. — 198 с.
  6. Транспорт України (залізничний, річковий, морський, повітряний) // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. — К., 1995.
  7. Заворицький В. Й., Кизима С. С., Ткачук В. М., Воркут Т. А. Транспорт і шляхи сполучення: Навчальний посібник. Під ред. В. Й. Заворицького / ІЗМН, 1996. — 172 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська