Планування і контроль на підприємстві

Код модуля: 
ЕПІ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 68 (лекції −32, практ. заняття −32)
Лектори: 
к.т.н., доц.. Гавриляк Анатолій Степанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні принципи, прогресивні форми та методи планування, основи контролю в ринкових умовах господарювання;
  • уміти вирішувати практичні задачі по плануванню виробництва, збуту і контролю продукції, ресурсного забезпечення, розробляти типові плани щодо економічного і соціального розвитку підприємства та здійснювати оптимізацію виробничої програми.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Економіка підприємства
  • кореквізит: Організація виробництва
Зміст навчального модуля: 
Сутність і особливості планування на підприємстві. Система планів підприємства. Виробнича потужність підприємства Планування виробництва продукції. Оперативно-календарне планування. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції. Персонал і оплата праці. Планування матеріально технічного забезпечення діяльності підприємства. Планування витрат на виробництво продукції. Бізнес-планування підприємства.
Рекомендована література: 
  1. Дацій Олександр Іванович. Планування і контроль діяльності підприємства: Навч. посіб. / Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т держ. та муніципального управління». — Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. — 206с.
  2. Брустінов В. М., Колишкіна Н. І Планування діяльності підприємства: теорія та практика: навч. посіб.. — Мелитополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. — 248c.
  3. Андреюк Наталія Вікторівна, Минчинська Ірина Василівна. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 162с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): індивідуальні завдання, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, іспит): два МК (35%)
Мова навчання: 
українська