Планування проектних дій

Код модуля: 
ІСМ_8023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. роб. — 48)
Лектори: 
к.е.н., доц. каф. ІСМ Катренко Анатолій Васильович
Результати навчання: 
знати:
 • формальні і математичні моделі та методи календарного планування проекту,
 • планування ресурсів,
 • вимоги до команди проекту та її керівника,
 • методи планування якості, вартості,
 • інформаційних зв’язків,
 • управління ризиками, закупівлями та інтеграцією проекту,
здійснити аналіз отриманих результатів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: безпосередній — відсутній (дисципліна читається в 1-му семестрі);
 • кореквізит: Інформаційні системи і технології в управлінні проектами.
Зміст навчального модуля: 
 • Планування змісту, вартості, та якості проекту.
 • Календарне планування проекту. Метод критичного шляху.
 • Планування ресурсів проекту. Методи вирівнювання ресурсів.
 • Планування ризиків проекту. Метод PERT.
 • Планування процесів управління трудовими ресурсами, закупівлями, комунікаціями та інтеграцією проекту.
Рекомендована література: 
 1. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. — Львів: Новий світ — 2000, 2013.
 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. — Львів: Новий світ — 2000, 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (60%, екзамен): білети з теоретичними запитаннями та задачами
Мова навчання: 
українська