Підземні транспортні споруди

Код модуля: 
МБМ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год., у тім числі : аудиторні заняття 56 год. (лекції — 28 год.; практичні заняття — 28 год.); самостійна робота — 52 год. Курсовий проект — 108 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Бутринський І. З.
Результати навчання: 
 • Знати: основні методи та способи спорудження та розрахунку несучих конструкцій підземних транспортних споруд неглибокого закладання.
 • Вміти: вибирати консткукцію, методи і способи спорудження, проводити розрахунки несучих елементів конструкцій підземних транспортних споруд неглибокого закладання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Опір матеріалів,
 • Теоретична механіка,
 • Будівельна механіка,
 • Будівельні конструкції.
Зміст навчального модуля: 
Вступ до підземних транспортних споруд. Викопні методи прокладки транспортних підземних споруд. Безвикопні системи прокладки тунелів. Спеціальні методи прокладки: з стиснутим повітрям, замороження, інєкційні. Навантаження на оправи тунелів неглибокого закладання. Розрахункові моделі тиску грунту на оправу глибоких тунелів. Основні положення розрахунку склепінчатих оправ. Конструювання склепінчатих оправ. Оболонковиі оправи. Основи безпеки та обладнання підземних споруд.
Рекомендована література: 
 1. Волков В. П. и др. Тоннели и метрополитены. — М.: Транспорт, 1975. — 552 с.
 2. Волков В. П., Вахуркин К. А., Воронецкий Л. В. и др. Тоннели. /Под ред. Волкова В. П. Т.1. Проектирование. — М.: Трансжелдориздат. 1945. — 352 с.
 3. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика. Под. общ. ред. Соросана Е. А., Трофименкова Ю. Г. — М., 1985.
 4. Маковский Л. В. Городские подземные транспортные сооружения. — М.: Стройиздат, 1985. — 439 с.
 5. Айвазов Ю. Н. Ускоренные методы расчета тоннельных обделок. К.:1986. — 126 с.
 6. Компаниец С. А., Поправко А. К., Богородецкий А. А. Проектирование тоннелей. — М.: Транспорт, 1973. — 320 с.
 7. Справочник строителя транспортных тоннелей / Под. ред. Часовитина П. А. —М.: Транспорт., 1965. — 768 с.
 8. Фонти Я. С., Дмитриев А. Д. Примеры проектирования автодорожных тоннелей. — М.: Автотрансиздат, 1957. — 188 с.
 9. Дубровин Е. Н. и др. Городские улицы и дороги. — М.: ВШ, 1981. — 408 с.
 10. Клейн Г. К., Черкасов И. И. Фундаменты городских транспортных сооружений. — М.: Транспорт, 1985. — 223 с.
 11. Михельсон И. И. Цельносекционные обделки тоннелей метрополитенов: Учебное пособие. — М.: Визит, 1985. — 79 с.
 12. Файн Я. С., Дмитриев А. Л. Примеры проектирования автодорожных тоннелей. М.: Автотрансиздат, 1957. — 188 с.
 13. Методичні вказівки з курсу проектування підземних транспортних споруд, видані в НУ «ЛП».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль — у формі модулів, іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська