Підприємництво та менеджмент

Код модуля: 
МЛ_6020_С04
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС- 1,5) Аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
ст. викл. Балик У.О., ст.викл. Білик М.В.
Результати навчання: 
у результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати теоретичні засади підприємництва та управлінської діяльності; сутність економічних відносин власності на засоби виробництва; характеристику організаційно-правових форм підприємництва; технологію заснування власної справи; ринкову організацію господарювання; типовий алгоритм бізнес-планування; процес, функції та методи менеджменту; методи оптимізації управлінських рішень; сутність витрат виробництва, доходу, прибутку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит : «Основи економічної теорії» кореквізити: «Економіка та управління хімічним підприємством»
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика підприємницької діяльності. Види та сфери підприємницької діяльності. Мале підприємництво в ринковій економіці. Організаційно-правові форми підприємництва. Механізм і порядок створення суб’єктів підприємництва. Бізнес-планування в підприємницькій діяльності. Оподаткування підприємницької діяльності. Ризики у підприємницькій діяльності. Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту. Організації як об’єкти управління. Функції та технологія управління. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Керівництво та лідерство в організації.
Рекомендована література: 
 1. Мочерний С.В. Основи економічних знань. Видання друге, уточнене. — К., 2001.
 2. Коваль З. О., Тивончук О. І. Підприємництво і менеджмент. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 172 с. Формат 145×215. М’яка обкладинка
 3. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічної теорії. — К., 2005.
 4. Курс экономической теории. Под ред. М.Н.Чуприна. — Киров, 2004.
 5. Уткин Э.А., Бутова Т.В. Экономическая теория: вопросы и ответы. — М., 2001.
 6. Баб’як М.Н. Економічна теорія: Навч. посіб. / М.Н. Баб’як, Л.А. Пешенкова, А.В. Рибчук. — К.: ЦНЛ, 2005.
 7. Економічна теорія. Політична економія: Підручник. — 2-ге вид. / За ред. В.Д. Базилевича. — К.: Знання-Прес, 2005.
 8. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005.
 9. Мочерний С.В. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. — К.: Академія, 2005.
 10. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. — К.: Знання-Прес, 2004. . Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. — К.: Академвидав, 2004.
 11. Політекономія: Навч. посіб. / За заг. ред. Г.А. Оганяна. — К.: МАУП, 2003.
 12. Сломан Дж. Экономикс / Дж. Сломан, М. Сатклифф. — СПб.: Питер, 2005.
 13. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. К.: Юрінком-Інтер, 2003.
 14. Экономическая теория в ХХI в. Экономика Постмодерна. / Под ред. Ю.М. Осипова и др. — М.: Экономист, 2004.
 15. Биконя С.Ф. Поведінка монополій в умовах перехідної економіки // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 5.
 16. Бревнов А.А. Основы экономической теории: Учеб. пособие. — Х.: Одиссей, 2004.
 17. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. пособие. — 2-е изд. — К.: Викар, 2003.
 18. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. — 2-ге вид. — К.: Знання-Прес, 2004 р.
 19. Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати // Економіка України. — 2005. — № 3.
 20. Дорошевский М.В. Основы экономики: Учеб пособие / М.В. Дорошевский, Г. В. Мысливец. — К.: МАУП, 2004.
 21. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, В.В. Рокоча. — К.: Знання-Прес, 2003.
 22. Основи економічної теорії: Підручник / О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Г.Ю. Данопих та ін.; За заг. ред. О.О. Мамалуя. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 23. Основи економічної теорії. — Підручник / За ред. В.А. Предборського. — К.: Кондор, 2002.
 24. Супрун В.П. Деякі проблеми антимонопольно-конкурентної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 7.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%),
 • модульний та екзаменаційний контроль (70%).
Мова навчання: 
українська