Підприємництво та менеджмент

Код модуля: 
МЛ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 16, лабораторні заняття — 32).
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати теорію, методологію та практичні навики з питань організації підприємництва та менеджменту на засадах сучасних методологій та практичного досвіду. Підготовлений фахівець повинен вміти застосовувати методологію з питань підприємництва та менеджменту в практичній діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Маркетинг, Менеджмент, Економіка підприємства.
Зміст навчального модуля: 
Предмет і зміст курсу. Ринок і підприємництво. Правові основи підприємництва. Методологія виробничого підприємництва. Технологія підприємництва. Планування та інвестування підприємницької діяльності. Інформаційне забезпечення підприємництва. Управління персоналом в умовах ринку праці. Методологія менеджменту. Мотивація і стимулювання праці в управлінні персоналом. Оцінка персоналу. Управління трудовим коллективом. Психологічні аспекти управління персоналом. Керівник, його місце та роль в управлінні персоналом. Організація управління персоналом.
Рекомендована література: 
 1. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. Вид. 2-ге,без змін.- К.: КНЕУ, 2006.- 160 с.
 2. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент.- Львів: «Центр Європи», 1995.- 176 с.
 3. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навч.посіб. — К.: Знання, 2008.- 437 с.
 4. Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібник. 2-е вид. — К.: Каравела, 2007.- 368 с.
 5. Мочерний С.В., Устинко О.А, Чоботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. К.: Академія, 2001.- 280 с.
 6. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч.посібник.- К.: Кондор, 2003.- 556 с.
 7. Полянко В.В., Круглянко А.В. Основи підприємництва: Навч.посібник.- К.: Дакор, КНТ, 2008.- 176 с.
 8. Цигилик І.І., Криховецька З.М., Паневник Т.М. Основи підприємництва. Друге видання, перероблене і доповнене. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007.- 224 с.
 9. Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенська В.В., Підгора Є.О. Економіка підприємства. Практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий дім «Слово», 2004.- 160 с.
 10. Гетало В.П., Гончаров Г.О., Колісник А.В. Бізнес-планування: Навч.посібник.- К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008 .- 240 с.
 11. Должанський І.З., Загорна Т.О. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 384 с.
 12. Барроу К. Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: Практ.посіб.: Пер. з 4-го англ.. вид. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2005.- 434 с.
 13. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту Навчальний посібник.- 3-тє вид. доп. І перероб .- Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2007.- 384 с.
 14. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г Основи менеджменту: Підручник.- К.: Академвидав, 2003.- 416 с.
 15. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджмента: Пер. з англ..- М.: Дело, 1992.- 702 с.
 16. Гірняк О.М. Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студентів вищих закладів освіти.- Львів: «Магнолія 2006», 2008.- 352 с.
 17. Армстронг М. Основи менеджмента. Как стать лучним руковадителем/ Пер. с англ.. — Ростов — на Дону, 1998.
 18. Панков В.А., Єлецьких С.Я., Михайличенко Н.М. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007.- 112 с.
 19. Господарський кодекс України — К.: Видавничий дім «Скіф», 2007. — 184 с.
 20. Люльчак З.С. Конспект лекцій з курсу «Підприємництво та менеджмент» для студентів енергетичних та теплотехнічних спеціальностей. Львів, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): проміжні контрольні заходи
 • Підсумковий контроль (60%, екзамен)
Мова навчання: 
українська