Підприємництво та менеджмент

Код модуля: 
МО_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3,0) аудиторні години — 48 (лекції — 16 , практичні — 32)
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: економічні особливості розвитку ринкової економіки, господарський механізм підприємницьких структур в умовах переходу та становлення ринкової економіки України, а також знати основні законодавчі акти, що регулюють їх діяльність; етапи формування та розвитку трудових ресурсів; ведення аналізу результатів роботи та сучасні методи управління підприємницькими структурами.
 • уміти: розраховувати техніко-економічні показники та розв’язувати задачі в галузі використання матеріальних і трудових ресурсів, в галузі бізнес-планування, управління, визначати показники економічної оцінки практичних рішень; приймати оптимальні рішення та оцінювати результати діяльності підприємницьких структур.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: «Економічна теорія»
 • кореквізит: «Економіка та управління підприємством»
Зміст навчального модуля: 
Характеристика сучасного стану розвитку економіки. Суть економічної науки. Виникнення та еволюція поняття підприємництва. Підприємець, бізнесмен, менеджер. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Перелік документів для реєстрації підприємства. Сутність і функції підприємництва. Складові сфери підприємницької діяльності. Умови та принципи підприємницької діяльності. Економічні ризики у підприємницькій діяльності. Зарубіжний досвід психології підприємництва. Порівняльний аналіз психології японського та американського бізнесу. Місце й роль підприємництва в ринковій економіці. Ринок та його функції. Закони функціонування ринку і поведінки товаровиробників. Попит, закон попиту. Пропозиція, закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закони, які управляють поведінкою підприємців-товаровиробників. Корисність, гранична корисність. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Основні ринкові ситуації та їх сутність. Форми та методи конкурентної боротьби. Конкурентоспроможність підприємця. Методи оцінки монополізації ринку. Ціни і ціноутворення в підприємницькій діяльності. Сутність, функції й технологія менеджменту. Фінансовий менеджмент як складова методів менеджменту та сфери підприємницької діяльності. Роль фінансів та фінансового менеджменту в підприємницькій діяльності. Нарахування простих та складних відсотків кредитних угод в підприємництві. Загальна величина виплат з нарахованими відсотками. Споживчий кредит. Визначення точних та звичайних відсотків. Практика нарахування відсотків у різних країнах.
Рекомендована література: 
 1. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 437 с.
 2. Полянко В.В., Круглянко А.В. Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: Дакор, КНТ, 2008. — 176 с.
 3. Петрович Й.М., Будіщева І.О. та інш. Економіка виробничого підприємництва. — Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО. — 2002.
 4. Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант); Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 496 с.
 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. — 2- е вид. доп. і перероб. — Львів: Національний університет " Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. — 352 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 балів)
 • підсумковий контроль (80 балів)
Мова навчання: 
українська