Підприємництво та менеджмент

Код модуля: 
МО_6005_С03
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108, аудиторні години — 56 (лекції — 28, практичні — 28)
Лектори: 
к.е.н., доц.Войцеховська Юлія Вікторівна
Результати навчання: 
  • знати загальні основи підприємницької діяльності, законодавче регулювання у цій сфері; методи реалізації основних функцій менеджменту на підприємстві;
  • вміти на практиці здійснювати підприємницьку діяльність, застосовувати методи і прийоми менеджменту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Основи економічної теорії
Зміст навчального модуля: 
Сутність підприємництва та види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми та технологія започаткування підприємницької діяльності.Ресурсне забезпечення підприємництва.Оподаткування підприємницької діяльності та відповідальність у сфері підприємництва. Сутність, функції та технологія менеджменту. Інформація та комунікації в менеджменті. Процес прийняття управлінських рішень. Керівництво та лідерство в організації.
Рекомендована література: 
  1. Створення і функціонування суб’єктів підприємництва: навчальний посібник для ВНЗ/ Й.М.. Петрович, Ю.В. Банах, Л.Я. Слобода; . — Л.: Магнолія 2006, 2007. — 256 с.
  2. Захарчин Г.М. Основи підприємництва. Практикум. Навчальний посібник. — Київ: Знання, 2007.
  3. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Теребух А.А. Організація підприємництва в Україні. Навчальний посібник. — Львів: Оксарт, 2000.
  4. Пушкар Р.М.,Тарнавська Н.П. Менеджмент: Теорія та практика.-Підручник. — Тернопіль: Карт-бланщ. 2003. — 486 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль(30%),
  • модульний контроль(70%), екзамен(70%)
Мова навчання: 
українська