Підприємництво та менеджмент

Код модуля: 
МО_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 0, практ. роб. — 32)
Лектори: 
старший виклад Галаз Ліна Володимирівна
Результати навчання: 
  • знати основні види підприємницької діяльності та способи ведення бізнесу, господарський механізм підприємницьких структур, податкове регулювання підприємницької діяльності, законодавче регулювання та відповідальність у сфері підприємництва, порідок започаткування підприємницької діяльності, та критерії організаційно-правової форми підприємництва, методи реалізації функцій управління;
  • уміти обґрунтовувати розвиток підприємницької діяльності за допомогою бізнес плану, розраховувати техніко-економічні показники та розв’язувати задачі з використання матеріальних і трудових ресурсів, застосовувати прийоми менеджменту з метою ефективного керівництва, співпраці, групової діяльності та оптимального використання ресурсів підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: основи економічної теорії.
Зміст навчального модуля: 
Сутність підприємництва та види підприємницької діяльності, організаційно-правові форми та технологія започаткування підприємницької діяльності, ресурсне забезпечення підприємництва, оподаткування підприємницької діяльності та відповідальність у сфері підприємництва, сутність, функції та технологія менеджменту, інформація та комунікації в менеджменті, процес прийняття рішень, керівництво в організації.
Рекомендована література: 
  1. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. Посібник. — К.: Знання, 2002.
  2. Петрович Й.М., Будіщева І.О. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник. — К.: Знання, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, письмові контрольні (КРР) та розрахунково-графічні роботи (РГР) роботи.
  • Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська