Підприємництво і менеджмент

Код модуля: 
ФІН_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 год. (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 52 (лекції — 16, практичні — 32)
Лектори: 
кандидат економічних наук, доцент Ярошевич Наталя Богуславівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: види підприємницької діяльності; організаційно-правові форми підприємницької діяльності; процедуру реєстрації суб’єкта підприємництва; сутність управлінського фінансового податкового та статистичного обліку; склад фінансової податкової і статистичної звітності; види загальнодержавних та місцевих податків і зборів в Україні; фактори впливу на організацію; загальні функції менеджменту; методи менеджменту; основні засади керівництва і лідерства
  • уміти: підготувати засновницькі документи для державної реєстрації суб’єкта підприємництва; підготувати документи для відкриття поточного рахунку в банку; скласти бухгалтерський баланс; дати оцінку фінансовому стану суб’єкта підприємництва за даними фінансової звітності; розрахувати просту відрядну, просту почасову, відрядно-преміальну, почасово-преміальну, відрядно-бригадну, почасову бригадну оплату праці працівника та фонд заробітної плати; скласти посадову інструкцію працівника; спроектувати організаційну структуру управління організацією
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: економіка і управління підприємством;
  • кореквізит: основи теорії фінансів.
Зміст навчального модуля: 
Сутність підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності. Ліцензування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Об’єднання підприємств: цілі і види. Державне регулювання підприємницької діяльності. Сутність поняття управлінський фінансовий податковий та статистичний облік. Принципи відображення інформації про підприємницьку діяльність у бухгалтерському обліку. Бухгалтерський баланс. Оцінка фінансового стану суб’єктів підприємництва. Поняття витрат. Групування і класифікація витрат. Матеріальні ресурси. Трудові ресурси. Фінансові ресурси. Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і збори. Спрощені системи оподаткування. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Предмет об’єкт та суб’єкт вивчення менеджменту. Менеджери та підприємці. Сутність і класифікація організацій фактори впливу на організації. Методи менеджменту: сутність і характеристика. Загальні і конкретні функції менеджменту. Сутність і види планування. Структура і зміст бізнес-плану. Види організаційних структур управління побудова організації. Сутність мотивування види мотивування. Матеріальне стимулювання праці. Сутність контролю види контролю. Сутність і механізм регулювання. Сутність класифікація та процес вироблення управлінського рішення. Сутність комунікацій інформаційне забезпечення управління. Підходи до керівництва стилі керівництва. Конфлікти і стреси як об’єкт керівництва.
Рекомендована література: 
  1. Підприємництво і менеджмент: Навч.-метод.посіб. для студентів неекономічних спеціальностей / Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. — Львів: «новий Світ — 2000», 2009. — 408с. (ISBN 978-966-418-098-3)
  2. Ярошевич Н.Б. та ін. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, Т.В.Мирончук, С.Б.Романишин, І.С.Процик. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 240с. (ISBN 978-966-553-855-4)
  3. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 292с. (ISBN 978-966-553-598-0)
Форми та методи навчання: 
форми — денна, екстернат методи — лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20 балів)
  • підсумковий контроль (80 балів)
Мова навчання: 
українська