Підприємництво та менеджмент

Код модуля: 
ЗМД_6003_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 24 ( лекції — 8, практични — 16).
Лектори: 
к. е. н., доцент Ноджак Л. С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати суть підприємницької діяльності, організаційно-правові форми підприємництва, процедуру державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, порядок оподаткування суб’`єктів підприємництва, процедуру припинення підприємницької діяльності,види відповідальності підприємців, основні категорії менеджменту, загальні та конкретні функції менеджменту, методи менеджменту, управлінські рішення, комунікації у сфері менеджменту, стилі керівництва, особливості управління колективом працівників та окремими виконавцями.
 • вміти обирати підприємницьку ідею та втілити її у життя шляхом використання процедури державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності відповідної організаційно-правової форми та виду підприємництва, здійснювати ефективне управління колективом працівників або окремими виконавцями шляхом застосування інструментів менеджменту (функцій, методів, управлінських рішень, комунікацій тощо), реалізувати процес менеджменту в організації, формувати обґрунтовані рекомендації та управлінські рішення на підставі реалізування загальних та конкретних функцій менеджменту, методів менеджменту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: «Основи підприємництва».
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика підприємництва. Види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Започаткування підприємницької діяльності. Оподаткування підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності та відповідальність у сфері підприємництва. Сутність та значення менеджменту. Організації та процес менеджменту. Функції та технологія менеджменту. Методи менеджменту та управлінські рішення. Інформація та комунікації у менеджменті. Керівництво та лідерство. Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту.
Рекомендована література: 
 1. Коваль З. О., Тивончук О. І. Підприємництво і менеджмент. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 172 с.
 2. Ярошевич Н. Б. та ін. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, Т. В. Мирончук, С. Б. Романишин, І.С. Процик. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 240 с.
 3. Ярошевич Н. Б., Берлінг Р. З., Гавриляк А. С. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник: Львів: «Новий Світ — 2000», 2009. — 408 с.
 4. Кузьмін О.Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. 2-ге, Вид. вип., доп. — К. : Академвидав, 2007. — 464 с. (Альма-матер).
 5. Кузьмін О.Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. — 3-тє вид. доп. і перероб. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +» Інституту післядипломної освіти ), «Інтелект-Захід» , 2007. — 384 с.
 6. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2003. — 556 с.
 7. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Підручник. Вид. 2-ге, вип., доп. — К. : Академвидав, 2007. — 472 с.
 8. Дробязко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу / С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод [за заг. ред. П. Й. Атамаса] — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 416 с.
 9. Стрельніков О. І. Звітність підприємств/ О. І. Стрельніков, Ю. Л. Петрушевський (навчальний посібник) — Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2013. — 306 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Максимальна сумарна оцінка — 100 балів, яка включає поточний контроль знань (20 балів), індивідуальну контрольну роботу (20 балів), залікову контрольну роботу (60 балів (усна — 20 балів) та письмова компонента (40 балів) .
Мова навчання: 
українська