Периферійні пристрої

Код модуля: 
ЕОМ_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Парамуд Ярослав Степанович
Результати навчання: 
  • знати класифікацію, основні техніко-економічні характеристики, фізичні основи та принципи дії, особливості обслуговування периферійних пристроїв (ПП), способи підключення ПП до ЕОМ, комплексів, систем та мереж, методи, інтерфейси та засоби обміну інформацією між центральною частиною ЕОМ, КС, КМ, та периферійними пристроям;
  • вміти : обслуговувати ПП, зробити раціональний вибір ПП для комп'ютерів, комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Програмування,
  • Комп’ютерна схемотехніка
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Інтерфейси периферійних пристроїв, зовнішні запам’ятовуючі пристрої, пристрої уведення-виведення інформації.
Рекомендована література: 
  1. Парамуд Я.С. Інтерфейси периферійних пристроїв ЕОМ: Навч. посібник. — К.: ІСДО, 1995. — 76 с.
  2. Гук М. Интерфейсы ПК: справочник. — СПб: ЗАО «Изд. «Питер», 1999. — 416 с.
  3. Ларионов А.М., Горнец Н.Н. Периферийные устройства в вычислительных системах: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1991. — 336 с.
  4. Леонтьев В.П. Новейшая Энциклопедия персонального компьютера. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 920 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%) — письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
  • підсумковий контроль (70%) — екзамен: тестування (25%), письмово-усна форма (45%)
Мова навчання: 
українська