Перспективні напрямки розвитку систем захисту й автоматики

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні заняття — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Сабадаш Ігор Олександрович
Результати навчання: 
знати:
 • сучасний стан теоретичних основ та принципів реалізації захисної та відновлювальної автоматики;
 • критику існуючих технічних систем захисту й автоматики;
 • досягнення новітніх технологій, що можуть використовуватись для створення захисної та відновлювальної автоматики;
 • можливості підсистем збору, первинної обробки та пересилання інформації на базі сучасної техніки;
вміти:
 • розробляти блочні схеми та алгоритми функціювання перспективних систем захисної та відновлювальної автоматики;
 • вибирати для конкретного випадку системи автоматики з різними носіями інформації (електричні аналогові, електричні дискретні, гідравлічні, оптичні тощо);
 • розробляти на рівні блочних схем системи захисної та відновлювальної автоматики з використанням можливостей новітньої техніки та технології.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи оперативно-диспетчерського керування електроенергетичними системами.
 • Розрахунок автоматики електроенергетичних систем.
 • Цифрові пристрої релейного захисту й автоматики.
кореквізити:
 • Захист електричних мереж з ізольованою нейтраллю.
Зміст навчального модуля: 
Недоліки найбільш широковживаних захистів, що базуються на аналізі величин струмів, опорів, потужностей, та диференційних захистів — поздовжніх і поперечних. Вплив на роботу захистів похибок, що вносяться давачами інформації. Вплив перехідних процесів електромеханічних пристроїв релейного захисту на точність виявлення місця аварії в мережі. Переваги мікропроцесорних пристроїв і систем в реалізації відомих алгоритмів функціонування захистів. Можливості виявлення аварійних ситуацій на основі теорії розпізнавання сигналів. Можливість створення алгоритмів функціонування за відносними значеннями та спрямуваннями координат і переваги такого підходу. Реалізація захисту за замикань на землю на основі аналізу спрямувань струмів та напруг нульової послідовності на базі мікропроцесорних пристроїв типу «Альтра».
Рекомендована література: 
 1. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 520 с.
 2. Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей. — М.: Энергоатомиздат. 1987. — 386 с.
 3. Лучинский Я.Н., Семенов В.А. Релейная защита на микро-ЭВМ за рубежом. — Энергохозяйство за рубежом, 1982, № 6. — с. 26-28.
 4. Семенов В.А.Системы управления подстанциями с использованием микро-ЭВМ. — Энергохозяйство за рубежом, 1984, № 5. — с. 1-5.
 5. Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист ліній електропересилання: навчальний посібник. — Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):
 • поточний контроль — 30 %;
 • заліковий контроль — 70%
Мова навчання: 
українська