Перша долікарська допомога

Код модуля: 
ТБСФБ_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 32 год., кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Журахівська Л.Р.
Результати навчання: 
знання найбільш поширених патологічних станів, кваліфіковане проведення заходів щодо реанімації потерпілого, правильне застосування стандартних засобів зупинки кровотечі, накладання пов’язки на рани та здійснення транспортної іммобілізації, введення антидотів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біологія та фізіологія з основами анатомії, клінічна фармація
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття антисептики та асептики. Класифікація кровотеч та методи тимчасової зупинки кровотечі. Рани, перебіг ранового процесу та лікування різних ушкоджень. Хімічні та термічні опіки, відмороження. Черепно-мозкові травми та об’єм допомоги. Вивихи та переломи, заходи транспортної іммобілізації. Термінальні стани та реанімаційні заходи. Екзогенна та ендогенна інтоксикація організму. Антидотна терапія.
Рекомендована література: 
О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, І.С. Вардинець, А.О. Боб Перша долікарська допомога: Посібник. — Тернопіль: Вид-во Тернопільського державного медичного університету. 2008. — 336 с. Б.А. Самура, В.Ф. Черных, И.В. Киреев, Б.Б. Самура Первая доврачебная помощь: Учебник. — Харьков: Из-во НФаУ «Золотые страницы». 2004. — 340 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (25%)— контрольна робота Підсумковий контроль (75%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська