Перетворювальні пристрої мехатроніки

Код модуля: 
ПТМ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 100 (лекції — 48, лабораторні 16, практичні — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мокрицький Володимир Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні положення загальної теорії перетворювачів, найбільш важливі параметри та основні статичні і динамічні характеристики перетворювачів та способи їхньої корекції, основні види вимірювальних кіл перетворювачів фізичних величи мехатронних засобів
  • вміти розраховувати основні параметри перетворювачів, визначати та аналізувати їхні статичні і динамічні характеристики, в тому числі похибки; синтезувати, аналізувати і розраховувати вимірювальні кола для найбільш поширених типів перетворювачів, що застосовуються у мехатронних засобах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Моделювання мехатронних вузлів, Основи електронної схемотехніки, Елементи теорії мехатроніки
  • кореквізити: Сенсори в мехатроніці
Зміст навчального модуля: 
Основи загальної теорії перетворювачів. Характеристики вимірювальних перетворювачів у статичному та динамічному режимах. Вимірювальні кола та уніфікуючі перетворювачі для найпоширеніших видів сенсорів, що застосовуються в меха-тронних засобах: механічних пружних, резистивних електричних та механіко-електричних, теплових, електро¬магнітних, електро-механічних, індукційних, ємнісних і п’єзоелектричних, опто-електронних.
Рекомендована література: 
  1. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин: Підручник. — Львів: Вид-тво ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 360 с.
  2. Обозовський С.С. Вимірювальні сигнали та кола. Навч. посібник: — К.: ІСЛО, 1993. — 256 с.
  3. Поліщук Е.С. Измерительные преобразователи. — К.: Вища школа. Головное изд-во, 1981. — 296 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська