Перенапруги та координація ізоляції

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні заняття — 32; практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Яцейко Андрій Ярославович
Результати навчання: 
знати:
 • теорію розвитку перенапруг в електричних системах та засоби захисту від них;
 • величини розрахункових кратностей перенапруг та їх статистичні характеристики;
 • основні принципи координації рівня ізоляції електрообладнання з діючими на них перенапругами;
вміти:
 • розраховувати і прогнозувати величини перенапруг та їх статистичні характеристики;
 • виконувати координацію рівня ізоляції електрообладнання з діючими на них перенапругами;
 • вибирати засоби захисту від перенапруг для забезпечення достатньої надійності роботи електрообладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: —
 • кореквізити: Проектування підстанцій і ліній електричних мереж
Зміст навчального модуля: 
Рівні ізоляції електрообладнання високої напруги. Призначення, область застосування та основні положення вітчизняних норм. Класи напруги, найбільша робоча напруга. Режими нейтралі електричних мереж та силових трансформаторів. Нормальна та полегшена ізоляція. Рівні захисту. Внутрішні перенапруги та їх статистичні характеристики. Амплітуди перенапруг. Обмеження перенапруг при планових та аварійних комутаціях. Резонансні перенапруги та їх статистичний розподіл. Обмеження резонансних перенапруг. Захист елегазових комплектрих розподільчих пристроїв від перенапруг. Внутрішні перенапруги в мережах з ізольованою чи компенсованою нейтралями. Статистичний розподіл перенапруг в мережах 6-35 кВ. Захист від внутрішніх перенапруг в мережах 6-35 кВ. Обмежувачі перенапруг нелінійні. Електричні характеристики та властивості обмежувачів перенапруг нелінійних (ОПН). Робота ОПН в робочих режимах. Вибір ОПН. Основні електричні характеристики повітряної та лінійної ізоляції. Розрядні напруги повітряних проміжків та гірлянд ізоляторів. Надійність роботи ізоляції ЛЕП. Перекриття ізоляції ЛЕП з сухими гірляндами при дії комутаційних перенапруг. Методика техніко-економічного обгрунтування рівнів ізоляції.
Рекомендована література: 
 1. Керівні вказівки з захисту електричних станцій, підстанцій, повітряних ліній електропередавання 6-750 кВ від грозових і внутрішніх перенапруг. — Об’єднання «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», — Київ, 2005.
 2. Кадомская К.П. Перенапряжения в электрических сетях различного назначения и защита от них: учебник / К.П.Кадомская, Ю.А.Лавров, А.А.Рейхердт; Новосиб. гос. техн. ун-т. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2004. — 368 с.
 3. Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений / Под научной редакцией Н.Н.Тиходеева. — 2-ое издание. — Санкт-Петербург: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 1999. — 353 с.
 4. Ограничители перенапряжений в электроустановках 6-750 кВ. Методическое и справочное пособие. Под ред. М.А. Аронова. — М.: «Знак». 2001. — 232 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ЕК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 20%; письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 10%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у т.ч. письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська