Перекладацька практика

Код модуля: 
ПЛ_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальни обсяг годин 162, Аудиторних годин 0 (практичних — 0), самостійна робота 162
Лектори: 
Маліновська Н. П., Фурдас Н.В., Дмитрів У.Я. Романишин Н.І.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен вміти:
 • Здійснювати письмовий переклад текстів за спеціальністю міжнаодна інформація з англійської мови на українську та з української мови на англійську.
 • Діяти як посередник між двома мовами та культурами, застосовуючи культурно-орієнтований підхід до процесу перекладу з метою адекватної передачі та збереження індивідуальної своєрідності та національного забарвлення оригіналу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
позааудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Українська мова, Країнознавство; Іноземна мова І та ІІ
 • кореквізити:. Іноземна мова спеціальності, теорія та практика перекладу
Зміст навчального модуля: 
Основні теоретичні засади перекладу, прийоми перекладу, методи перекладу, переклад лексико-граматичних одиниць мови, реалій, ідіом, власних назв, стилістичні та прагматичні аспекти перекладу, переклад економічних текстів, угод, документів, переклад міжнародних юридичних текстів, переклад текстів публіцистичного стилю.
Рекомендована література: 
 1. Ахманова О.С., Мальчук И.А. О точных методах исследования языка. М.: Наука, 1961.
 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Наука, 1975.
 3. Chamberlin D., White G. English for Translation and Advanced English for Translation. Cambridge University Press, 1975.
 4. Duff A. Translation. Oxford University Press, 1996.
 5. Зорівчак Р. Фразеоогічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів: Вища школа, 1983.
 6. Карабан В. Посібник-довідник з перекладу наукової і технічної літератури на українську мову. Ч. 1-2. Вінниця, 1997, 1999.
 7. Коммисаров В. Слово о переволею М., 1973.
 8. Korunets I. Theory and Practice of Translation. New Book. 2003.
 9. Miram G. et all. Basic Translation. Kyiv, 2005.
 10. Morgan J., Rinvolucri V. Vocabulary. Oxford University Press, 1981.
 11. Newmark P. Approches to translation. Oxford: Pergamon Press, 1981.
 12. Newmark P. A Textbook of translation. Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1988.
 13. Швейцар А. Теория перевода. М.: Наука, 1988.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль: 100% ( диференційований залік)
Мова навчання: 
англійська