Перехідні процеси в електричних машинах

Код модуля: 
ЕМА
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. заняття — 16, лаб. заняття — 0)
Лектори: 
к.т.н., Гладкий Володимир Миколайович
Результати навчання: 
знати:
 • основні методи розрахунку перехідних процесів; їх переваги та недоліки при розв’язуванні певних типових задач.
вміти:
 • застосувати ці методи до розрахунку різноманітних перехідних процесів в електричних машинах різних типів;
 • уміти пояснити на підставі законів фізики перебіг перехідного процесу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Вища математика, теоретична електротехніка, електричні машини, математичне моделювання електромеханічних перетворювачів.
 • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
 • Частина 1. «Класичний та операторний методи розрахунку перехідних процесів. Їх застосування до розрахунку перехідних процесів в електричних машинах.
 • Частина 2. » Перетворення координат (лінійні перетворення) в ЕМ".
 • Частина 3. " Перехідні процеси в асинхронних машинах«.
 • Частина 4. «Перехідні процеси у явнополюсних синхронних машинах».
Рекомендована література: 
 1. Адкинс Б. Общая теория электрических машин. — М., Л.: Госэнергоиздат, 1960. — 272 с.
 2. Важнов А. И. Переходные процессы в машинах переменного тока. — Л.: Энергия, 1980. — 256 с.
 3. Грузов Л. Н. Методы математического исследования электрических машин. — М., Л.: Госэнергоиздат, 1953. — 264 с.
 4. Казовский Е. Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1962. — 624 с.
 5. Ковач К. П., Рац И. Переходные процессы в машинах переменного тока. — М., Л.: Госэнергоиздат, 1963. — 744 с.
 6. Лайон В. Анализ переходных процессов в электрических машинах переменного тока методом симметричных составляющих. — М., Л.: Госэнергоиздат, 1958. — 400 с.
 7. Постников И. М. Обобщенная теория и переходные процессы электрических машин. — К.: Техника, 1975. — 319 с.
 8. Страхов С. В. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих машины переменного тока. — М., Л.: Госэнергоиздат, 1960. — 247 с.
 9. Трещев И. И. Электромеханические процессы в машинах переменного тока. — Л.: Энергия, 1980. — 344 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, виконання розрахунково-графічної роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • практичні заняття — 20 балів, розрахунково-графічна робота — 20 балів, екзамен — 60 балів.
Мова навчання: 
українська