Передпроектний аналіз

Код модуля: 
ДОА_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин: 108 год., (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
доц. Юрченко І.А.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: У результаті вивчення модуля студент повинен: розуміти: функцію і місце застосування знань з курсу «Передпроектний аналіз» в проектній діяльності дизайнера, специфіку основних етапів проведення процесу аналізу; знати: основні категорії та етапи проектної діяльності дизайнера (як-то: передпроектний аналіз, проектний образ, функція речі, морфологія речі, технологічні умови виготовлення виробу, технологічний образ тощо) і досконало володіти професійною термінологією, яка використовується в процесі дизайн-діяльності; основну специфіку, категорії, методи і правила передпроектного дослідження; основні закономірності і завдання проведення маркетингових досліджень, умов просування товару на ринку тощо; вміти: самостійно проаналізувати передпроектну ситуацію; поетапно провести аналіз об’єкту дизайну з різних точок зору і зробити узагальнюючий синтез з метою визначення ідеальної моделі об’єкту; визначити і передбачити елементарні процеси функціонування виробу в умовах його експлуатації; вибирати в залежності від вимог визначеної функції та призначення речі найбільш доцільні засоби і методи формоутворення виробу; визначити найбільш доцільні технології виготовлення виробу, спираючись на економічні та екологічні міркування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • проектування;
 • дизайн візуальних комунікацій, дизайн промислових виробів, основи проектування інтер’єрів;
 • основи наукових досліджень
Зміст навчального модуля: 
Предмет, мета і завдання дисципліни перед проектний аналіз, термінологія. Ретроспективний аналіз. Конструктивний аналіз. Перспективний аналіз. Методика маркетингових досліджень і анкетного опитування. Методика збору і опрацювання джерельної бази дослідження. Технічне завдання. Методика аналізу аналогів і прототипів. Методика функціонально-ергономічного аналізу. Методика структурно-конструктивного аналізу. Методика композиційно-естетичного аналізу. Методика комплексного аналізу окремого виробу.
Рекомендована література: 
 1. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1996. — 92с
 2. Методика художественного конструирования. — М.: ВНИИТЭ, 1983. — 165 с.
 3. Азрикан Д.А. Методическая модель объекта дизайна. Техническая эстетика № 9, 1982. — с. 1 — 6.
 4. Бегенау З.Г. Функция, форма, качество. — М.: Изд-во «Мир», 1969. — 168 с.
 5. Джонс Д. Инженерное и художественное конструирование. — М.: Мир, 1976. — 376 с
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • 1 Модульний контроль — теоретична частина (50%): 1 проміжковий контроль (20%), контрольний захід 1(30%);
 • 2 Модульний контроль: 2 проміжковий контроль (50%): 2 проміжковий контроль (20%); контрольний захід 2 + реферат практичної частини (30%);
 • Екзамен.
Мова навчання: 
українська