Переддипломна практика за темою бакалаврської роботи

Код модуля: 
ЕПІ_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ECTS — 3)
Лектори: 
к.е.н., доцент Клімковський Мар’ян Іванович
Результати навчання: 
У результаті виконання модуля студент повинен:
  • ознайомитись з діяльністю підприємства і його організаційною структурою,
  • проаналізувати фінансово-економічні показники діяльності підприємства;
  • зібрати і проаналізувати необхідні документи, пов’язані з темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: економіка підприємства, економічний аналіз, основи менеджменту
Зміст навчального модуля: 
Оформлення звіту з практики у повному обсязі, згідно із методичними вказівками. Оформлення щоденника з практики.
Рекомендована література: 
  1. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-економічної практики студентами базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво».
  2. Нестеренко Ж. К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 122 с.
  3. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За ред. Й.М. Петровича. — Львів: Новий світ 2000, 2004. — 680
Форми та методи навчання: 
проходження практики на підприємстві
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100%):
  • щоденник практики,
  • звіт з практики,
  • захист.
Мова навчання: 
українська