Переддипломна практика

Код модуля: 
ЕРАТ_6068_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 315 (кредитів ЄКТС — 10,5).
Лектори: 
викладачі кафедри ЕРАТ
Результати навчання: 
  • знати технологічні процеси на підприємствах автомобільного транспорту, методи і способи виконання операцій технічного обслуговування та ремонту, методологію проектування виробничих відділень;
  • уміти розробляти технологічні процеси, проектувати пристрої та створювати комплект технологічної документації;
  • самостійно розв’язувати основні виробничі завдання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: всі навчальні модулі.
Зміст навчального модуля: 
Індивідуальне завдання на практику повинно містити тему випускової роботи. Завдання дипломника полягає в зборі інформації, її аналізі, підготовці матеріалу для документального оформлення у вигляді випускової роботи.
Рекомендована література: 
  1. Колосюк Д. С. Використання та економія матеріалів і ресурсів на автомобільному транспорті. — К. Вища школа, 2003. — 206 с
  2. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3-х кн. — К.: Вища школа, 2004.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, захист курсової роботи
  • Підсумковий контроль (70 %), іспит
Мова навчання: 
українська