Педагогіка та психологія

Код модуля: 
ППСУ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 ( кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 16 (лекції — 16)
Лектори: 
доцент, к.пед.н. Швай Роксолана Іванівна
Результати навчання: 
 • знати планування в освіті на макро — і макрорівні, теоретико — методологічні основи навчального процесу, дидактичні принципи навчання і виховання, основні форми та методи навчальної діяльності, основні форми і методи виховання;
 • вміти розробляти навчальні програми і плани навчальної діяльності, організовувати навчальну діяльність учнів (студентів), організовувати самостійну роботу учнів (студентів), здійснювати керівництво навчально — виховним процесом у навчальних закладах різного рівня.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: філософія, соціологія;
 • кореквізити: економіка управління підприємством.
Зміст навчального модуля: 
Загальні засади педагогіки та психології: об’єкт, предмет, завдання, методи психолого-педагогічних досліджень. Аксіологічний підхід до вивчення до вивчення педагогічних явищ. Система освіти: світовий досвід і Україна. Розвиток, соціалізація і розвиток особистості Загальні закономірності процесу розвитку особистості. Вплив середовища, спадковості, виховання на розвиток особистості. Вікові та індивідуальні особливості розвитку. Діяльність як чинник розвитку. Дидактика: суть, дидактичні концепції, сучасні підходи. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці. Процес навчання як система. Психологічні основи навчання. Учення та психічні процеси: відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, увага, емоції, вольові дії. Зміст навчального процесу (змістовий компонент). Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно — діяльнісний компонент). Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності (контрольно-регулювальний компонент). Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу (оцінно-результативний компонент). Діяльність викладача. Закономірності і принципи навчання. Система дидактичних принципів. Форми навчання. Організація навчально-виховної діяльності. Методи навчання. Класифікація методів навчання. Вибір методів навчання. Засоби навчання. Діагностика навчання. Тематичний контроль у формі контрольної роботи.
Рекомендована література: 
 1. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного навчання дисципліни. — К.: «ЕкоОб», 1999.
 2. Палеха Ю. І. , Герасимчук А.М., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки і навчально-методичний посібник , — К.: 1999.
 3. Гримак Л.П. Общение с собой: Начала психологии активности.
 4. Гриншпун И.Б. Введение в психологию — М.: Международная педагогическая академия, 1994.
 5. Загальна, вікова і педагогічна психологія. Практикум. — К.: Вища школа, 1980.
 6. Кон И.С. Психология ранней юности. — М.: Просвещение, 1989.
 7. Леві В. Нестандартна дитина. — К.: Рад. школа, 1991.
 8. Педагогічна психологія/ Під ред. Л.М. Проколієнко. — К.: Вища школа, 1990.
 9. Психологія. Підручник для студентів. / За ред. Ю.Л.Трофімова , — К.: Либідь, 1999.
 10. Леонтьев A.A. Педагогическое общение. — М.: Знание, 1979.
 11. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. — К.: Вища шк., 1987.
 12. Немов P.C. Психология. — М.: Просвещение, 1990.
 13. Общая психология/ Под ред. A.B.Петровского — М.: Просвещение, 1986.
 14. Основи психологии . Практикум. Ред-сост. Л.Д. Столяренко — Ростов на Дону: «Феникс» 1999Г.
 15. Педагогика/ Под. ред. С.П. Баранова и В.А. Сластенина. — М.: Просвещение, 1986.
 16. Педагогічна психологія/ Під ред. Л.М. Проколієнко. — K.: Вища школа, 1990.
 17. Психологічний словник/ Під ред. В.І. Войтко. — K.: Вища школа, 1982.
 18. Психологическое сопровождение подготовки специалиста в вузе/ Материалы научн.- пед. конференции. — Новосибирск, 1989.
 19. Теоретические основы непрерывного образования/ Под ред. В.Г. Онушкина. — М.: Педагогика, 1987.
 20. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. — М., 1989.
 21. Хрестоматия по психологии/ Под ред.A.B. Петровского. Изд. 2-е. — М.: Просвещение. 1987.
 22. Загальна, вікова і педагогічна психологія. Практикум. — K.: Вища школа, 1980.
 23. Практикум по общей, експериментальной и прикладной психологии. Под ред. A.A. Крылова. С.А. Маничева, Питер, 2002.
 24. Т.І.Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов. Практикум із загальної психології. — Київ, Знання. 2000.
 25. В.Н.Панкратов, Психотехнологии управления людьми. Практическое руководство — М., 2002.
 26. В Т. Бондарчук, Л.И. Бондарчук Основи психології та педагогіки. Курс лекцій. — K., 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (14%): усне опитування
 • Підсумковий контроль (86%), контрольний захід.
Мова навчання: 
українська