Педагогіка

Код модуля: 
ППСУ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 56 (лекції — 28, практ. — 28), сам. роб. — 64 год.
Лектори: 
к.пед.н., доц. Швай Р.І.
Результати навчання: 
 • знати закономірності та особливості розвитку особистості;
 • знати сутність, структуру, особливості процесу навчання як педагогічної взаємодії;
 • знати методи, прийоми, засоби та форми організації навчання учнів;
 • знати логіку та методи науково-педагогічних досліджень;
 • уміти відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу;
 • уміти застосовувати методи, прийоми організації навчання;
 • уміти аналізувати та критично оцінювати педагогічні теорії та концепції;
 • уміти застосувати методи педагогічних досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
 • методи педагогічних досліджень;
 • розвиток української педагогічної науки;
 • розвиток і формування особистості людини, вплив середовища, спадковості, виховання на розвиток особистості;
 • дидактика, основні дидактичні концепції, функції, головні категорії дидактики, закономірності та організація педагогічного процесу;
 • зміст освіти, стандарти освіти;
 • функції, закономірності і дидактичні принципи навчання;
 • методи та засоби навчання;
 • функції процесу навчання;
 • особливості навчання обдарованих;
 • діагностика навчання;
 • позаурочні форми навчання;
 • процес виховання, особливості процесу виховання;
 • управління навчальним закладом;
 • форми організації навчання.
Рекомендована література: 
 1. Волкова .Н. П. Педагогіка: Пос. — К.: Академія, 2001.
 2. Кузьмінський Л.І. Педагогіка вищої школи. — К., 2011.
 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. пос. — К.: КДНК, 2001.
 4. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. — К.: Слово, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60%, іспит)
Мова навчання: 
українська