Педагогічні засади творчості у професійній діяльності

Код модуля: 
ППП_6040_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60 год. (кредитів ЄКТС: 2); аудиторні години: 24 год., лекції: 8 год., практичні: 16 год.
Лектори: 
к.пед.н., доц. Швай Р.І.
Результати навчання: 
 • засвоїти: психолого-педагогічні особливості творчої особистості, структуру творчого потенціалу, тактики та стратегії творчої професійної діяльності, природу і механізми вияву та розвитку творчого потенціалу людини, методи діагностики та навчання творчості;
 • вміти: інтерпретувати сучасні методи діагностики креативності, створювати системи психолого-педагогічних засобів фпідтримки, умов для розвитку творчого потенціалу людини та його захисту від негативних впливів соціального середовища, організовувати творчі тренінги з метою розв’язування практичних завдань, оптимізувати творчі процеси професійних працівників різних спеціальностей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • основи психології та педагогіки
Зміст навчального модуля: 
Сучасна освітня парадигма в контексті теорій творчості. Концептуальні положення педагогіки та психології творчості. Творчість, креативність та інновація як важливі поняття сучасної педагогіки. Види творчості. Елітарний та егалітарний підхід до творчості. Формування творчої особистості з позицій системного підходу. Сутність творчої діяльності, її загальна характеристика. Особливості творчої діяльності на різних етапах онтогенезу. Психолого-педагогічні особливості творчої особистості. Моделі творчого навчання та розвитку креативності: творчість як зміст і метод навчання. Проблеми стимуляції творчої діяльності. Соціально-психологічні умови творчої праці. Технічна творчість. Методологія теорії винахідництва. Індивідуальні стратегії та тактики творчої діяльності. Ідентифікації творчого потенціалу особистості. Методи дослідження та навчання творчості. Соціальна адаптація творчо обдарованих людей.
Рекомендована література: 
 1. Александров А.А. Психогенетика. — СПб.: Питер, 2004. — 192 с.
 2. Ґоральський А.. Правила тренінгу творчості. — Львів: ВНТЛ, 1998. — 52 с.
 3. Горальський А. Теорія творчості. — Львів.: Каменяр, Warszawa: Universitas rediviva, 2002. — 144 с.
 4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. — СПб.: Питер, 2007. — 368 с.
 5. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології / В. П. Андрущенко, С. О. Сисоєва, Н. В. Гузій, Н. В. Кічук; За ред. С. О. Сисоєвої, Н.В.Гузій. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. — 183 с.
 6. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. — М.: Педагогика, 1976. — 280 с
 7. Психологія: Підручник/Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.;за ред Ю.Л.Трофімова. — К.: Либідь, 2001. — 560 с.
 8. Моляко В.А.. Психология конструкторской деятельности. — М.: Машиностроение, 1983. — 134 с.
 9. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості: монографія/авт..кол., наук. керівник В.О.Моляко. — К.: Педагогічна думка, 2008. — 208 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на практичних заняттях, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль: (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання)
Мова навчання: 
українська