Паралельні та розподілені обчислення

Код модуля: 
ЕОМ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,0); аудиторні години — 48(лекції — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ваврук Євгеній Ярославович
Результати навчання: 
 • знати основні методи і засоби паралельної та розподіленої обробки інформації: алгоритми паралельної та розподіленої обробки, засоби їх представлення, засоби програмування паралельних та розподілених обчислень та їх реалізації;
 • уміти застосовувати набуті знання при розробці алгоритмів, апаратних та програмних засобів паралельної та розподіленої обробки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Програмування, ч.1 (Основи алгоритмізації та програмування)
кореквізити:
 • Організація обчислювальних пристроїв в паралельних системах.
 • Технології паралельного програмування
Зміст навчального модуля: 
Моделі паралельних розподілених обчислень, види паралелізму, рівні розпаралелення, мережі Петрі, мови паралельного програмування, алгоритми маршрутизації, синхронне і асинхронне опрацювання даних в паралельних і розподілених системах.
Рекомендована література: 
 1. Є.Ваврук, О.Лашко Організація паралельних обчислень// Навчальний посібник з дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення» для студентів базового напряму 6.0915 — «Комп’ютерна інженерія» — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 70 с.
 2. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. — СПб: БХВ-Петербург, 2002.
 3. Ортега Дж. Введение в параллельные и векторные методы решения линейных систем. — М.: Мир, 1991.
 4. Тройнль Т. Паралельне програмування: Початковий курс: Навчальний посібник. — К.:Вища школа, 1997.
 5. Воеводин В.В. Математические основы параллельных вычислений. — М.: Изд-во МГУ, 1991.
 6. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. — М.: Нолидж, 1999
 7. С. Немнюгин, О.Стесик Параллельное программирование для многопроцессорных вычислительных систем. — СПб: БХВ-Петербург, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен, письмово форма)
Мова навчання: 
українська