Паливо, топки та котельні установки теплових електростанцій

Код модуля: 
ТТЕС_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 252 ( кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 112 (лекції — 64, лаб.роб. — 16, практ.-32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Івасик Ярослав Федорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • розраховувати тепловий баланс котла і ККД. його;
 • визначити призначення та особливості конструкції вузлів котельних установок та їх систем підготовки палива;
 • виконувати розрахунки поверхонь нагріву котельних установок;
 • визначити економічність, теплові та гідравлічні характеристики діючих котельних установок;
 • двиконувати креслення теплових схем та конструкцій елементів котельних установок
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Технічна термодинаміка, Помпи, вентилятори, компресори
 • кореквізити: Теплові та атомні електричні станції та установки
Зміст навчального модуля: 
Структура виробництва, передачі і споживання електричної енергії. Загальна характеристика палива. Теоретичні і дійсні об'єми повітря. Продукти горіння палива. Наявне тепло продуктів згоряння і втрати тепла при горіння. Загальні питання теорії горіння. Топки і топкові пристрої. Класифікація пальників для спалювання газоподібного палива. Умови стійкої роботи пальників. Спалювання рідкого палива. Горіння рідких палив з вільною поверхнею. Схема горіння каплі рідкого палива. Розпалювання рідких палив. Типи мазутних форсунок і принцип їх роботи. Спалювання твердих палив. Загальна характеристика процесу горіння пилевидного палива. Методи спалювання твердих палив. Камерне, вихорове і шарове спалювання. Спалювання в киплячому шарі. Технологічні схеми спалювання пилевидного палива. Схема з прямим вдуванням суміші пилу з відпрацьованим волосим сушильним опитом. Схема з пилеконцентратом. Схема з проміжним бункером. Напіврозімкнуті і розімкнуті схеми. Топки з твердим і рідким шлаковидаленням. Топки з прямим вдуванням і з промбункером. Одно і двохкамерні топки. Теплові напруження об'єму і січення топки. Теплове напруження поверхонь нагріву. Пиловугільні пальники. Вихорові пальники. Прямоточні пальники. Пилеприготування. Фізичні властивості вугільного пилу.Типи котлів. Призначення, конструкція та схема роботи котлів. Котли з природньою вимушеною циркуляцією води. Прямоточні котли. Котли з надувом і високонапірні.Тепловий розрахунок котлів. Розрахунок топки і пароперегрівника. Розрахунок об'ємів і ентальпій продуктів згоряння. Визначення к.к.д. котла і витрат палива. Гідродинамічний розрахунок котельного агрегату. Особливості гідродинаміки пароутворюючих поверхонь нагріву. Гідравлічна робота контурів природньої циркуляції. Водний режим котельних агрегатів. Живильна вода парових котлів. Корозія поверхонь нагріву. Екрани з природньою циркуляцією. Пароперегрівник. Пристрої для регулювання температури перегріву пари. Низькотемпературні поверхні нагріву. Конструкція економайзерів. Конструкція повітропідігрівників. Захист низькотемпературних поверхонь нагріву від корозії. Аеродинамічний розрахунок котельних агрегатів. Аеродинаміка елементів газоповітряного тракту котельного агрегату. Вибір тягодуттьових машин. Висота димової труби.
Рекомендована література: 
 1. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортних палив. —Л.:ну «ЛП», 2002. —136с.
 2. Парогенераторы. /А. Ковалев, Н.С. Лелев, М.Д. Панасенко и др.Под общ. ред. А.П. Ковалева. — М.-Л.: Энергия, 1966.
 3. Рабинович О.М. Котельные агрегаты. —М.-Л.6 ГНТИ Машгиз, 1963.
 4. Липов Ю.М., Самойлов Ю.Ф., Модель З.Г. Компоновка и тепловой расчет парогенератора. —М.: Энергия, 1975.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська