Паливо та основи теорії горіння.

Код модуля: 
ТТЕС_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 кредитів ЄКТС —3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор.роб. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Лашковська Надія Михайлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • термодинаміку та теплові процеси як загальноінженерну дисципліну, теплові процеси та процеси тепломасообміну.
 • уміти розраховувати та проектувати теплові процеси що мають місце при горінні, аналізувати умови та режими його роботи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити:Тепломасообмін,Технічна термодинаміка
 • кореквізити: Теплоенергетика.
Зміст навчального модуля: 
Паливо, його значення, види палива, класифікація горючих копалин, склад палива, види вихідної маси палива, приведені його характеристики та теплота згорання. Горіння палива, загальні відомості про горіння, закон Геса, визначення теплот згоряння окремих компонентів палива. Матеріальний баланс процесів горіння, витрата кисню на горіння, розрахунок повітря. Розрахунок продуктів згоряння, теоретичний і дійсний об”єми продуктів згоряння. Коефіцієнт надлишку повітря, розрахунок коефіцієнта надлишку повітря. Ентальпія продуктів згоряння. Рівняння теплового балансу, витрата тепла при горінні. Хімічна рівновага і закон діючих мас, хімічна зворотність, константи рівноваги для різних систем. Протікання хімічних реакцій. Принцип Ле-Шательє. Дисоціація продуктів згоряння. Вплив дисоціації на температуру горіння. Швидкість хімічних реакцій, залежність швидкості горіння від тиску і температури, закон Арреніуса. Зміна швидкості реакції у часі, залежність швидкості реакції від складу суміші. Ланцюгові реакції, розгалужені і не розгалужені ланцюгові реакції. Кінетичне рівняння ланцюгового горіння, ланцюгове спалахування. Корозія металів, газова корозія, вплив окремих газів на корозію.
Рекомендована література: 
 1. О.І.Прокоф«єв, Б.Г.Демчика, Т.М.Шналь та ін. Посібник з основ теорії горіння -Л.:НУ «ЛП». 2002.-108с.
 2. Частухин В.И., Частухин В.В. Топливо и основи теории горения.-К: Вища школа.1989.-223с..
 3. Мисак Й.С., .Гнатишин Я.М., .Івасик Я.Ф.. Паливні пристрої для спалювання низькосортних палив.-Львів, 2002.
 4. Хзмлян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочние устройства. М.:Енергия,1990.-488с.
 5. Помаранцев В.В., Ареф"єв К.М., Конович М.Н. Основи практической теории горения. —Л.:Енергоатомиздат, 1986. —312с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (35%): усне опитування
 • Підсумковий контроль (65%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська