Паливно-енергетичний потенціал України та енергоресурсозбереження

Код модуля: 
ТТЕС_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб.роб. — , практ.-16)
Лектори: 
ст..викладач Лашковська Н.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати :
 • ПЕКУ, бачити шляхи його оптимального вирішення в масштабах країни і в міжнародній співпраці;
 • суть та структуру енергетичної сфери життєдіяльності суспільства;
 • загальні способи і засоби забезпечення ефективності та екологічності в енергетиці;
 • основи законодавчого забезпечення енергетичної діяльності.
 • Напрямки енергозберігаючої політики України.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Комплекс технологічних, економічних та екологічних дисциплін навчального плану.
 • кореквізити: Теплові та атомні електричні станції та установки, Паливне та золошлакове господарство промислових підприємств
Зміст навчального модуля: 
Паливно-енергетичні ресурси, викопне органічне паливо. Нетрадиційні і відновлювальні енергоресурси. Енергетична безпека як складова національної безпеки України. Енергетичний потенціал України. Природний потенціал України для розвитку нетрадиційних поновлювальних джерел енергії. Стан об”єктів паливно-енергетичного комплексу. Енергетичний менеджмент. Роль енергозбереження у світовій практиці. Напрямки енергозберігаючої політики в Україні. Складові процесу енергозбереження. Загальні організаційні заходи щодо енергозбереження. Принципи побудови системи оптимального використання енергії. Комплексна державна програма енергозбереження України. Енергозбереження як фактор покращення екологічної ситуації. Енергетика в житлово-комунальному господарстві.
Рекомендована література: 
 1. Маляренко В.А, Лисак Л.В. Енергетика довкілля, енергозбереження.-Харків. Вид-во «Рубікон», 2004.-360с.
 2. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття./Під заг.ред. А.К.Шидловського, М.П.Ковалка.-К.:Українські енциклопедичні знання.2003.-472с.
 3. Ковалко М.П., Денисюк С..П. Енергозбереження — пріорітетний напрямок державної політики України.-Київ:Вид-во «Українські енциклопедичні знання». 1998.-512с.
 4. Енергетичні ресурси та потоки. /Автор.колектив під заг.редакцією А.К.Шидловського.-Київ: Вид-во «Українські енциклопедичні знання», наукове видання.2003.-472с.
 5. Маляренко В.А. Енергозбереження як діючий важіль реформування житлово-комунального господарства.-К.:Техніка.2003.-280с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування, обговорювання рефератів.
 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська