Оцінка бізнесу і майна

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90(кредитів ЄКТС — 1), аудиторні години — 48(лекцій — 16, практичних занять — 16, самостійна робота — 32), самостійна робота — 12.
Лектори: 
к.е.н., доц.. Холява І.П., кафедра теоретичної та прикладної економіки
Результати навчання: 
опанувати:
 • Закономірності,
 • принципи й особливості бізнесу,
 • види та структуру майна,
 • методи його оцінки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • макроекономіка,
 • економіка підприємств,
 • захист від недобросовісної конкуренції.
кореквізити:
 • публічне адміністрування.
Зміст навчального модуля: 
 • обґрунтування суті та необхідності оцінки бізнесу та майна,
 • визначення потенціалу підприємств,
 • набуття практичних навичок оціненої діяльності,
 • методи оцінки бізнесу та майна,
 • структура та види майна,
 • виділення принципів та особливостей бізнесу,
 • оформлення звіту про оцінку.
Рекомендована література: 
 1. Цивільний Кодекс України, — К: ВВР, 2009.
 2. Господарський Кодекс України, — К.: ВВР, 2009.
 3. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». — К.: ВВР, липень 2001.
 4. Баронин Б.Н. и др.. Мир оценки и страхования недвижемости / Под ред. Внуковой Н.Н. — Харьков: «Форт», 1996.
 5. Давимука С.А. Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні. — Львів, 1998. — 399 с.
 6. Рутгайзер В. Оценка риночной стоимости недвижимости. — М, 1998.
 7. Гавва В.П. Потенціал підприємства — формування та оцінювання. — К, 2004.
 8. Ступеня М.Г. Оцінка земель. — Львів, 2005.
 9. Ступеня М.Г.,Возняк Р.П. Земельно-правовий процес. — Львів, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль на практичних заняттях (60%);
 • підсумковий контроль (40%,іспит)
Мова навчання: 
українська