Основи землеустрою

Код модуля: 
КДТ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 80 год.
Лектори: 
ст. викладач Сай В. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
  • засвоїти вимоги нормативних актів, зміст та порядок ведення державної реєстрації нерухомості та прав на неї;
  • вміти самостійно виконувати повний комплекс робіт, передбачений процедурою державної реєстрації нерухомості та прав на неї.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Основи економічних теорій,
  • Підприємництво та менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Землеустрій як навчальна дисципліна; теоретичні основи землеустрою; організація і регулювання землеустрою; документація із землеустрою; виробнича діяльність при землеустрої; склад і види робіт при землеустрої; управління системою землеустрою; землеустрій в період реформування земельних відносин. За даним змістовим модулем читається курс лекцій та проводяться лабораторні роботи.
Рекомендована література: 
  1. Конспект лекцій.
  2. Земельний кодекс України.
  3. Постанова КМУ від 17.07.2003 р. № 1088 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру».
  4. Наказ Держкомзему України від 02.07.2003 р. № 174 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель».
  5. Наказ Мінюсту України від 07.02.2002 р. № 7/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав на нерухоме майно».
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська