Основи земельного кадастру

Код модуля: 
КДТ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год. Самостійна робота — 87 год.
Лектори: 
 • доцент Кунтий Б. Г.
 • асистент Винарчик Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти нормативну базу обліку земель і землекористувачів, систему проходження документів від звернення потенційного землекористувача до видачі і реєстрації документів на землекористування, види земельно-кадастрових робіт;
 • вміти самостійно виконувати всі види земельно-кадастрових робіт, готувати документи для надання земельних ділянок, вилучення земельних ділянок, володіти вмінням проведення інвентаризаційних робіт повязаних з землекористуванням
.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математична обробка геодезичних вимірювань,
 • Геодезія,
 • Земельне та екологічне право,
 • Основи грунтознавства та рекультивації,
 • Економіка землекористування.
Зміст навчального модуля: 
Коротка історична довідка про кадастр. Земельний кадастр. Значення, організація та завдання земельного кадастру. Реєстрація землеволодінь і землекористувань та державний облік земель. Картографо-геодезичне забезпечення ведення земельного кадастру. Інвентаризація земель населених пунктів: загальні положення, підготовчі роботи, польові та камеральні роботи. Автоматизовані методи геодезичних вимірів при створенні земельного кадастру. Цифрові карти і плани.
Рекомендована література: 
 1. А. Р. Научные основы землеустройства: учебное пособие. — Харьков, 1980. — 95 с.
 2. Гендельман М. А. Спектор М. Д., Тихомирова Е. Д. Научные методические основы землеустройства. — М.: Колос, 1978 — 272 с.
 3. Гнаткович Д. І. Організація і планування робіт по землевпорядкуванні. — Львів: Світ, 1992 — 216 с.
 4. Землеустройство и рациональное использование земли / Под ред. Г. А. Кузнецова, В. П. Прошлякова. — М.: Колос, 1977 — 247 с.
 5. Перович Л. М., Волосецький Б. І. Основи кадастру. Навчальний посібник. ч.1. — Львів — Коломия — Львів астрономо-геодезичне товариство, 2000 — 128 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська