Основи збору, передавання та обробки інформації

Код модуля: 
КСА_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг, год. — 180 (кредитів ЄКТС — 6), аудиторних год. — 96 (лекцій — 64, лаборатор. — 16, практичн. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц Проць Роман Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • методи перетворення та передачі повідомлень і сигналів;
 • принципи організації та особливості ліній, каналів та мереж зв’язку;
 • способи забезпечення високої завадостійкості, ефективності і надійності телекомунікаційних систем та мереж.
Уміти:
 • здійснювати розрахунки параметрів сигналів і характеристик елементів та функціональних вузлів систем збору, передачі і обробки інформації;
 • самостійно розробляти схеми вузлів та пристроїв систем збору, оброблення та передавання інформації на основі сучасної елементної бази.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Теорія інформації,
 • елементи дискретних пристроїв автоматики і обчислювальної техніки.
Зміст навчального модуля: 
Канали зв’язку, Модульовані сигнали Телеметричні системи Цифрові системи передач Кодування інформації. Особливості цифрових систем ПІ
Рекомендована література: 
 1. Хома В.В. Основи збору, передачі та оброблення інформації: Навч. Посібник, — Л.: вид. НУ «ЛП», 2007.
 2. Ирвин Дж., Харль Д. Передача данных в сетях: инженерный подход: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
 3. Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов / Под ред. В.П.Шувалова. — М.: Радио и связь. 1990, — 464 с.
 4. Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме». 2003. — 1104 с.
 5. Макаров В.А. Теоретические основы телемеханики. — Л: 1974, — 287 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, розрахунково- графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%):звіти з лабораторних занять, розрахунково-графічної роботи, усного опитування
 • Підсумковий контроль (60% контрольний захід, екзамен)
Мова навчання: 
українська