Основи високотемпературного синтезу тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Код модуля: 
ХТС_6011_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Боровець З.І.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про фізико-хімічні процеси, що відбуваються при високотемпературній обробці силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів, вироблення вміння направлено регулювати технологічні параметри на окремих стадіях виробничого циклу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, матеріалознавство силікатів
Зміст навчального модуля: 
Силіцій як основа силікатних структур. Фізико-хімічні основи силікатних сполук. Загальні принципи підготовки компонентів для високотемпературного синтезу неметалевих тугоплавких та силікатних матеріалів. Процеси, що відбуваються при нагріванні та охолодженні сировинних сумішей. Формування структури керованим синтезом новоутворень.
Рекомендована література: 
  1. Ящишин Й.М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І. Технологія скла у трьох частинах: Ч. 2. Технологія скляної маси: Навчальний підручник. — Львів: В-во «Бескид Біт», 2004. — С. 190-213.
  2. Круглицкий Н.Н. Мороз Б.И. Искусственные силикаты. К.: Наук. думка, 1985. — 240 с.
  3. Керамика из высокоогнеупорных окислов/ В.С.Бакунов, В.Л.Балкевич, А.С.Власов. М., 1977. — 304 с.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська