Основи вищої геодезії, частина 2

Код модуля: 
ВГА_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 28 год., лабораторні заняття — 14 год. Всього аудиторних — 42 год., самостійна робота — 93 год., ЄКТС — 3,75.
Лектори: 
 • професор, д. т. н. Савчук С. Г.,
 • доцент, к. т. н. Паляниця Б. Б.,
 • доцент, к. т. н. Денисов О. М.
Результати навчання: 
Засвоєння використання результатів високоточних астрономо-геодезичних, гравіметричних та супутникових вимірів для вирішення основної задачі вищої геодезії — вивчення форми, розмірів і зовнішнього гравітаційного поля Землі, а також їх змін в часі. Внаслідок вивчення даного змістовного модуля студент повинен:
 • знати основи фізичного методу визначення фігури Землі і її зовнішнього гравітаційного поля, системи висот, що застосовуються у геодезії;
 • вміти розв’язувати числові задачі, які виникають при практичному використанні положень теорії предмета, проводити редукування геодезичних вимірювань з фізичної поверхні Землі на поверхню референц-еліпсоїда, розробляти нові формули та методи, стосовно їх реалізації на сучасній обчислювальній техніці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичний аналіз: диференціальне та інтегральне числення,
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • Геодезична астрономія: астрономічні координати і азимути напрямів,
 • Геодезія: побудова державної геодезичної мережі, її точність.
Зміст навчального модуля: 
Астрономо-геодезичний метод вивчення фігури Землі. Системи висот в геодезії. Редукційна задача геодезії. Загальні дослідження фігури і зовнішнього гравітаційного поля Землі: поняття про Нормальну Землю, основні співвідношення для параметрів Нормальної Землі, загальноземна система координат і геодезична референцна система координат, вихідні геодезичні дати, національні референц-еліпсоїди, система геодезичних координат в Україні.
Рекомендована література: 
 1. Савчук С. Г. Вища геодезія. Житомир: ЖДТУ, 2005. − 315 с.
 2. Закатов П. С. Курс высшей геодезии. М.: Недра, 1978.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль проводиться на 7 та 16 тижнях семестру. В другому семестрі контролоем є екзамен.
Мова навчання: 
українська