Основи вищої геодезії, частина 1

Код модуля: 
ВГА_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Всього аудиторних — 64 год., самостійна робота — 44 год., ЄКТС — 3.
Лектори: 
 • професор, д. т. н. Савчук С. Г.,
 • доцент, к. т. н. Паляниця Б. Б.,
 • доцент, к. т. н. Денисов О. М.
Результати навчання: 
Засвоєння використання результатів високоточних астрономо-геодезичних, гравіметричних та супутникових вимірів для вирішення основної задачі вищої геодезії — вивчення форми, розмірів і зовнішнього гравітаційного поля Землі, а також їх змін в часі. Внаслідок вивчення даного змістовного модуля студент повинен:
 • знати основи математичної теорії розв’язування геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда та в тривимірному просторі, основи теорії геодезичних проекцій еліпсоїда на площину, геометричні методи визначення координат точок земної поверхні на основі геодезичних вимірювань, астрономічних визначень і вимірів сили ваги,
 • вміти розв’язувати числові задачі, які виникають при практичному використанні положень теорії предмета, розв’язувати головні геодезичні задачі на різних математичних поверхнях, проводити редукування геодезичної мережі з поверхні еліпсоїда на площину у вибраній проекції, розробляти нові формули та методи, стосовно їх реалізації на сучасній обчислювальній техніці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичний аналіз: диференціальне та інтегральне числення,
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • Геодезична астрономія: астрономічні координати і азимути напрямів,
 • Геодезія: побудова державної геодезичної мережі, її точність.
Зміст навчального модуля: 
Системи координат, що застосовуються у вищій геодезії. Геометрія земного еліпсоїда. Криві на поверхні еліпсоїда. Розв’язування геодезичних задач: види геодезичних задач, точність розв’язування головних геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда, основні шляхи розв’язування геодезичних задач, розв’язування сфероїдних трикутників, розв’язування головних геодезичних задач на сфері, на еліпсоїді, в просторі, диференційні формули для геодезичної лінії, для довільної точки простору, для системи геодезичних координат. Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера.
Рекомендована література: 
 1. Савчук С. Г. Вища геодезія. Житомир: ЖДТУ, 2005. − 315 с.
 2. Морозов В. П. Курс сфероидической геодезии. М.: Недра, 1979.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 2 семестри. В першому семестрі контролоем є диференційований залік.
Мова навчання: 
українська