Основи виробництва стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів

Код модуля: 
БВ_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 216 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 6 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Ілів В. В.
Результати навчання: 
 • Засвоїти: основи виробництва стінових, оздоблювальних і ізоляційних виробів і матеріалів; вимоги до сировинних матеріалів та способи їх підготовки і перероблення; способи виробництва, їх переваги чи недоліки; приципи підбору рецептів; принципи підрахунку потреби сировинних матеріалів; технологічне обладнання та принцип їх роботи; принципи піброру і розрахунку технологічного обладнання; властивості стінових, оздоблювальних і ізоляційних матеріалів та їх зв’язок із основами виробництва; основні принципи організації роботи підприємств з виробництва будівельних виробів і матеріалів.
 • Вміти: скласти технологічну схему з виробництва таких виробів і матеріалів; підібрати технологічне обладнання та підрахувати його кількість; підібрати рецепт та спосіб виробництва; підрахувати потребу сировинних матеріалів при відомій продуктивності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Бетони та розчини,
 • Заповнювачі для бетонів.
Зміст навчального модуля: 
Технологія керамічних і вогнетривких виробів. Їх класифікація. Сировинні матеріали. Глинисті. Опіснюючі. Спеціальні добавки. Топники. Поливи і ангоби. Технологічні властивості глин. Перетворення глин в керамічний черепок. Загальна схема виробництва керамічних виробів. Підготовка сировини та її зберігання. Способи переробки сировини в маси. Переробка глин. Переробка опіснювачів і топників. Дроблення матеріалів. Розсів порошків при напівсухій переробці. Способи приготування керамічних мас. Приготування напівсухих, пластичних, шлікерних мас. Способи формування. Напівсухе, пластичне і формування із шлікерів, обладнання для цього. Сушка і випал керамічних виробів. Печі та сушила. Властивості керамічних матеріалів. Стінові матеріали, вироби для личкування фасадів, плитки для внутрішнього личкування стін, плитки для підлоги. Вимоги до них. Керамзит. Керамічні вироби спеціального призначення. Черепиця. Елементи перекрить. Дренажні і каналізаційні труби. Санітарно-технічні вироби.
Рекомендована література: 
 1. Мельниченко Л. Г. и др. Технология силикатов. М., 1989.
 2. Баженов Ю. М., Шубейкин П. Ф., Дворкин Л. И. Применение промышенных отходов в производстве строительных материалов. М., 1986.
 3. Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества. М., 1986.
 4. Еремин Н. Ф. Процессы и аппараты в технологии строительных материалов. М., 1986.
 5. Горчаков Г. М., Баженов Ю. М. Строительные материалы. М.: Стройиздат, 1986. — 688 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття, КП, РГР.
 • Підсумкові контрольні: іспит, залік.
Мова навчання: 
українська