Основи виробництва, пересилання та розподілу електроенергії

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
 • загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4)
 • аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
ст. викладач Ліщак Ігор Володимирович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: основні енергоресурси та їх поширення на Землі, технологію перетворення різних видів енергії в електричну енергію на електричних станціях, що використовують як традиційні енергоресурси так і нетрадиційні; позначення та умовне зображення обладнання та елементів електричних систем, основні закони (закон Ома, закони Кірхгофа, закон збереження енергії тощо) та методи аналізу електричних кіл однофазного та трифазного струмів; будову, прицип роботи та схеми заміщення синхронних генераторів, трансформаторів, автотрансформаторів, ліній електропересилання; будову електростанцій, будову ліній і підстанцій електричних мереж;
 • вміти: використовувати набуті знання для складання схем заміщення електропересилень, для аналізу простих електричних кіл постійного і змінного струму; розраховувати трифазні електричні кола; пояснити будову та принцип дії електричних машин змінного струму; пояснити будову та принцип дії трансформаторів та автотрансформаторів; пояснити будову повітряних та кабельних ліній електропересилання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: немає.
 • кореквізити:Вища математика, частина 1; Загальна фізика, частина 1; Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови, частина 1.
Зміст навчального модуля: 
Енергоресурси та характеристика великих систем енергетики; технологія виробництва електричної енергії на традиційних електростанціях; синхронні генератори; основи пересилання та розподілу електроенергії; силові трансформатори та автотрансформатори; нетрадиційні джерела енергії та їх використання для виробництва електричної енергії; вплив техніки і енергетики на біосферу і на людину.
Рекомендована література: 
 • В.А. Маляренко, Л.В. Лисак. Енергетика, довкілля, енергозбереження. /Під заг. ред. проф. В.А. Маляренко, Х.: Рубікон, 2004. — 368 с.
 • Маляренко В.А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. — 2-е видання, Х.: «Видавництво САГА», 2008. — 320 с. з іл..
 • Праховник А.В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах энергоснабжения. — К.: «Освита Украины», 2007. — 464 с., ил.
 • Введение в специальность. /Под ред. В.А. Веникова. — М.: Высшая школа, 1988. — 239 с.
 • Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 596 с.
 • Зорін В.В., Штогрин Є.А., Буйний Р.О. Електричні мережі та системи (окремі розділи): навчальний посібник для студентів вищ. техн. навч. закл. — Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. — 248 с: іл.
 • Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі: навчальний посібник — Івано-Франківськ: Факел, 2004. — 272 с.
 • Буслова Н.В., Винославский В.Н., Денисенко Г.И., Перхач В.С. Электрические системы и сети. — К.: Вища школа, 1986. — 584 с.
 • Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Учебник для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 640 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
за результатами поточного контролю (ПК) та контрольних заходів (КЗ):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 10%, тематичний контроль знань — 5%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 15%;
 • контрольні заходи — 70%, у т.ч. КЗ1 — 30%, КЗ2 — 40%
Мова навчання: 
українська