Основи видавничої та друкарської справи

Код модуля: 
АСУ_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні заняття — 0, лабораторні роботи — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Лотошинська Наталія Дмитрівна
Результати навчання: 
  • знати основні поняття та терміни поліграфічної та видавничої діяльності; основні види друкарської продукції та їх особливості; етапи підготовки видань до друку і видавничо-друкарські процеси їх виготовлення; технології вводу та виводу текстової та графічної інформації у видавничих системах; технічні можливості, конструктивні особливості і програмне забезпечення додрукарського обладнання.
  • вміти використати одержані знання для розробки технології оформлення видань: вибору форматів та шрифтового оформлення, залежно від типу і виду видання; виготовити розрахунковий макет видання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Елементи та вузли друкарської техніки,
  • Системний аналіз видавничих процесів.
кореквізити:
  • модулі: Основи друкарсько-технологічних процесів, Основи репрографії.
Зміст навчального модуля: 
Основні терміни та поняття видавничої та поліграфічної діяльності. Види друкарських видань та їх особливості. Основні етапи випуску видавничої продукції. Технологічні особливості поліграфічного відтворення текстової та графічної інформації. Додрукарські процеси підготовки видань до друку. Цифрові технології додрукарських процесів. Технологічні процеси основних способів друку. Цифровий друк. Технології «комп’ютер — друкарська машина». Брошувально-обробні процеси і технології.
Рекомендована література: 
  1. Полянский Н.Н.. Основы полиграфического производства. - М.: Книга, 1991. — 350 с.
  2. Уве Бауфельд, Манфред Дорра, Ханс Рознер и др. Передача информации и печать. — Москва: И-во МГУП «Мир книги», 1998. — 448с.
  3. А.М. Цыганенко, В.М. Гасов. Программные средства допечатних процессов. — Москва: И-во МГУП, 2001. — 370 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль знань і семестровий контроль у формі заліку.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська