Основи управління великими проектами

Код модуля: 
ІСМ_8007_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 165 (кредитів ЄКТС — 5.5); аудиторні години — 96 (лекції — 32, лабораторні — 64)
Лектори: 
к.е.н., доц.. Катренко Анатолій Васильович
Результати навчання: 
знати:
  • основні цілі управління великими проектами;
  • методи планування та управління великими проектами;
  • програмні засоби планування та управління великими проектами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Переквізит: Математичні методи дослідження операцій
  • Кореквізити: Розподілені системи баз даних і знань
Зміст навчального модуля: 
Цикл життя проекту та його організація. Стандарт управління проектами. Процеси управління проектом та групи процесів. Основні документи проекту. Управління змістом та термінами проекту. Управління якістю та комунікаціями проекту. Метод CPM та його основні характеристики. Метод PERT. Оптимізація за критеріями вартість — тривалість. Управління портфелем проектів та офіс проекту. Управління проектами зі створення інформаційних систем (програмними проектами). Вибір циклу життя розроблення ПЗ. Управлінння процесами предметної області. Визначення мети та області дії програмного проекту. Оцінюваня можливості повторного використання ПЗ. Оцінювання вартості та тривалості розроблення ПЗ. Розподіл ресурсів та обрання організаційної форми. Врахування залежностей, Формування робочого графіку, специфікація вимог до ПЗ, визначення ризиків.
Рекомендована література: 
  1. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами/ А.В. Катренко. — Львів: «Новий світ — 2000», 2013. — 549 с.
  2. Фартрелл Т. Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат/ Т. Фартрелл, Д. Шафер, Л.Шафер. — М.: Вильямс, 2004. — 1125 с.
  3. Халл Э., Джексон К., Дик Д. Разработка и управление требованиями/ Э. Халл, К. Джексон, Д. Дик. — М.: Telelogic, 2005. — 248 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): контрольні роботи, реферати, усне опитування
  • Підсумковий контроль (50%, екзаменаційний контроль): тестування (30%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська