Основи топоніміки

Код модуля: 
КГМ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 16 год., практичні заняття — 32 год. Всього аудиторних занять — 48 год., самостійна робота — 42 год.
Лектори: 
Лектор — професор, д-р геогр. наук — Ровенчак І. І. Лабораторні заняття — проф., д-р геогр. наук — Ровенчак І. І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • ознайомитися з базовою науковою теорією та методологією дослідження картографічної топоніміки;
 • знати основні підходи до стандартизації, розробки нормативів та правил їх написання на картах;
 • вміти збирати первинну інформацію про географічні назви на місцевості, їх аналізувати та систематизувати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Топографія;
 • Картографія;
 • Картознавство.
Зміст навчального модуля: 
опоніміка як підсистема ономастики. Топонім. Термінний корпус топоніміки. Географічна номенклатура та топонімія. Класифікація топонімів. Картографічна топоніміка. Основні терміни та визначення. Етимологія географічних назв України. Збір та використання географічних назв (Національний та зарубіжний досвід). Форми передачі іншомовних назв. Державний реєстр географічних назв України.
Рекомендована література: 
 1. Гордєєв А. Ю. Карти-портолани XIII — XVIIст. Особливості та роль у розвитку картографії — Київ: Обрії, 2009. — 408 с.
 2. Закон України про географічні назви — Офіційний вісник України, 2002.
 3. Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики (Перші поземельні кадастри Галичини). Покажчик населених пунктів. — Київ, 1965.
 4. Паспелов Е. М. Топонимика и картография. — Москва, 1971. 256 с.
 5. Ровенчак І.І Львів на найдавніших географічних картах // Вісник геодезії та картографії. — Київ,2013. — № 2. — С.45-49.
 6. Словник гідронімів України. — Київ: Наукова думка, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр. В кінці семестра передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська