Основи точності мехатронних засобів

Код модуля: 
ПТМ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мокрицький Володимир Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати фактори, що спричиняють статичні і динамічні похибки типових мехатронних засобів, методи зменшення цих похибок та способи їхньої автоматичної корекції
  • вміти розрізняти види та розраховувати значення похибок найпоширеніших мехатронних засобів, вибирати та застосовувати оптимальні способи їх корекції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Вища математика, частина 4 (Теорія ймовірно-стей, математична статистика та випадкові процеси), Елементи теорії мехатроніки
  • кореквізити: Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
Зміст навчального модуля: 
Похибки типових мехатронних пристроїв та особливості їхньої оцінки. Аналіз і розрахунок статичних і динамічних похибок вимірювальних перетворювачів, що застосовуються в мехатронних засобах. Методи зменшення похибок мехатронних засобів. Автоматична корекція похибок. Розрахунок мехатронних засобів на точність.
Рекомендована література: 
  1. Полішко С.П., Трубенок О.Д. Точність засобів вимірювань. — К.: Вища школа, 1992.
  2. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. — К.: НМК ВО, 1991.
  3. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. — М.: Изд-во стандартов, 1975.
  4. Данильченко В.П., Егощин Р.А. Метрологическое обеспечение промышленного производства. Справочник. — К.: Техника, 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, диференційований залік): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська