Основи термомодернізації будинків

Код модуля: 
АШ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135 год; лекції — 32 год; практичні 32 год; 3,75 кредитів ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Марущак У. Д.
Результати навчання: 

Вивчення основних наукових положень та принципів термомодернізації будівель, спрямованих на зменшення тепловтрат та збере¬ження довкілля з використанням новітніх технологій тепло- та пароізоляції.
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати перспективні конструкторські, організаційні, технологічні, економічні і експлуатаційні концепції термомодернізації житлового будівництва з метою забезпечення мікроклімату в приміщені; фактори, що спричиняють теплові втрати та конденсацію пари та шляхи їх усунення.
Підготовлений фахівець повинен вміти: провести розрахунок водно теплового режиму будинку з врахуванням вимог тепло- та пароізоляції; запропонувати способи термомодернізації будинку згідно вимог вологісного та теплового режиму; застосувати принципи масо- та теплообміну при термомодернізації будинку.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Будівельне матеріалознавство,
  • Фізика,
  • Вища математика.
Зміст навчального модуля: 
Вимоги теплозбереження в будинку. Оцінка житлового фонду України за енергоефективністю та енергоощадністю. Форми передачі теплоти в будівельних конструкціях і характеристики переносу теплоти. Передача теплоти за рахунок теплопровідності. Передача теплоти за рахунок випромінювання. Передача теплоти за рахунок конвекції. Складний теплообмін. Зовнішні огороджувальні конструкції з неоднорідним температурним полем. Теплопередача при нестаціонарному тепловому потоці. Методи термомодернізації будівель. Вологісний режим огороджувальних конструкцій. Повітрестійкість будівель та системи вентиляції. Визначення економічної ефективності термомодернізації. Енергетичний паспорт та енергоаудит будинків.
Рекомендована література: 
  1. Савйовский В. В., Болотский О. Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. — Харьков: «Ватерпас», 1999. — 288 с.
  2. Саницький М. А, Позняк О. Р. Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду використання енергозберігаючих технологій у галузі будівництва. — Львів, 2008.
  3. Jaworski J. Termografia budynków. — Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław. — 2000. — 70 s.
  4. Краснощеков Е. А., Суномел А. С. Задачник по теплопередаче. — М. Енергия, 1980. — 286 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 70 балів.
Максимальна можлива оцінка 100 балів.
Мова навчання: 
українська