Основи термометрії (Курсова робота)

Код модуля: 
ІВТ_6131_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години —
Лектори: 
д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович
Результати навчання: 
студент повинен закріпити основні засади з предмету Основи термометрії, а саме:
 • опанувати основні методи та засоби вимірювання температури;
 • набути навичок роботи з типовими приладами температурних вимірювань;
 • створювати теплофізичні моделі процесу вимірювання температури;
 • спроектувати термоперетворювач;
 • оцінювати похибку вимірювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Автоматизоване проектування засобів вимірювальної техніки.
кореквізити:
 • Основи термометрії.
Зміст навчального модуля: 
Навчитися правильно вибирати методи та засоби вимірювання температури в залежності від реальних умов та об’єктів. Розрахувати та спроектувати нестандартні первинні термоперетворювачі для роботи в специфічних умовах. Вміти оцінити похибку вимірювання температури.
Рекомендована література: 
 1. Гордов А.Н. Основы пирометрии. — М.: Металлургия, 1971.
 2. Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарных температур. — Л.: Энергия, 1967.
 3. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. — М.: Энергия, 1978.
 4. Гордов А.Н. и др. Точность контактных методов измерения температуры. — М.: Изд-во стандартов, 1976.
 5. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. — М.: Энергия, 1973.
 6. Луцик Я.Т., Стаднык Б.И. Ультразвуковая термометрия. — Энергоатомиздат, 1992.
 7. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
 8. Луцик Я.Т. та ін. Енциклопедія термометрії. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (60 % — пояснювальна записка 40% — захист роботи)
Мова навчання: 
українська